Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ETIOLOWANE ROŚLINY

  ETIOLOWANE ROŚLINY , w yp ło nlo n e ro śliny— roiliny wyrosłe bez dostępu światła lubprzy niedostatecznym oświetleniu. U roUiń LAkschnastępuje nie tylko odbarwianie (brak chlorofilu),ale także zmiany morfologiczne i anatomiczne;mają one wydłużone międzywęźła, wiolkje, wątlepędy, nierozwinięte...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERMA

  FERMA — wydzielona jednostka produkcyjnagospodarstwa rolnego lub gospodarstwo,0 charakterze specjalistycznym, zajmujące sięchowem lub hodowlą niektórych zwlcr/^t; f. mająpewną samodzielność, stalą wykwalifikowanązałogę pracowników, własną siłę pociągową1 maszyny.F e r m a d r o b i u jest to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja

  Ewolucja— I) wszelki rozwój, proce* przechodzeniaze stanów prostszych do bardziej złożonychlub pod pewnym względem doskonalszych;2) ciągłe stopniowe zmiany ilościowew ramach danej jakości; 3) poruszenie się, ruchskomplikowany, skok, np. w narciarstwie; 4) procesrozwoju świata roślinnego i zwierzęcegood...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTOMOLOGIA

  ENTOMOLOGIA — nauka o owadach; dzielimyJ4 często na rolniczą, leśną i weterynaryjną,p o n a d t o wszystkie owady mające wpływ na gospódarkęczłowieka stanowią przedmiot badańe n t o m o l o g i i stosowanej; ten dział entomologiizajmuje się zarówno sposobami ochrony owadówp o ż y t e c z n y c h , jak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRALITY

  FERRALITY — gleby czerwone zwane równieżlatcrytam i, zawierające dużo żelaza, a małokaolinitu; powstają w klimacie tropikalnymtylko wskutek wietrzenia zasadowych skał magmowych w miejscach dobrze odwodnionych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucjonizm

  Ewolucjonizm - 1) dział nauki zajmującysic badaniem prawidłowości rozw oju rodowegoorganizmów żywych w dążeniu do osiągnięciaprzcz nic wyższego poziomu przystosowania siędo środowiska;2) kierunek etnografii w X IX w. zakładający istnienieszeregu stadiów, przez które drogą kolejnychprzemian...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIZOOTIOLOGIA

  EPIZOOTIOLOGIA — nauka o przyczynachpowstawania i szerzenia się zaraźliwych choróbwśród zwierząt (epizootii) oraz o metodachzwalczania tych chorób i zapobiegania im ;epiźootiologia ogólna zajmuje się badaniemwarunków sprzyjających powstawaniu i szerzeniusię zaraźliwych chorób zwierząt, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtr holenderski

  Filtr holenderski— jeden z najprostszychfiltrów workowych używany w przetwórstwieowocowo-warzywnym, złożony z kilkuworków wykonanych z mocnej tkaniny lnianejlub bawełnianej. Filtrowanie przez filtr holenderskimoże być połączone z filtrowaniem przezziemię okrzemkową, azbest i inne materiały,które w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fauna

  Fauna — ogół wszystkich gatunków zwierzątwystępujących na określonym obszarze (np. faunag6r, fauna" Puszczy Białowieskiej, fauna strefytropikalnej itp.) lub w określonym czasokresiegeologicznym (np. fauna ery mezozoicznej).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka

  Epoka — okres czasu obejmujący pewne stadiumrozwoju w dziejach świata; w dziejachZiem i jednostka czasu trzeciego rzędu (po erzei okresie); dzieli się na wieki. Rozróżnia sięnastępujące epoki: pstrego piaskowca, wapieniamuszlowego, kajprową, lias, dogger, malm,paleoccńską, oligoceńską, mioceńską...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry