Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fizyczne zjawiska

  Fizyczne zjawiska — procesy związaneze zmianą stanu lub kształtu ciał, ich ruchem,zmianą energii itd., przy czym właściwości chemiczneciał nie ulegają zmianie; do zjawiskfizycznych zaliczamy np. ruch wody, topnienielodu, parowanie, rozpuszczanie się cukru w wodzie,lot pocisku itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frezowanie

  Frezowanie — obróbka części płaskich lubo skomplikowanych kształtach (np. kół zębatych)za pomocą wieloostrzowego narzędzia, zwanegofrezem, wykonującego ruch obrotowy; rozróżniasię f r e z o w a n i e c z o ł o w e — płaską, czołowąstroną freza — i f r e z o w a n i e w a l c o we__ walcową stroną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKA

  FIZYKA — n auka przyrodnicza zajm ująca siębadaniem właściwości m aterii, zachodzącychw niej zjawisk i praw nimi rządzących; zajm uje sięona badaniem ruchów m aterii, stanam i skupienia,przem ianam i energii; w badaniach zjawisk fizykaposługuje się mierzeniem, dzięki czemu związkimiędzy wielkościami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONT ROBÓT

  FRONT ROBÓT — miejsce pracy, na którymwykonuje się określoną czynność budowlaną; np.dla operatora koparki frontem robót jest szerokośćwykonywanego wykopu, dla betoniarza —powierzchnia odeskowana, dla murarza — odcinekwznoszonego muru; front robót decydujeo liczbie robotników, którzy mogą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLADRY

  FLADRY — płaty czerwonego m ateriału szerokości8—10 cm i długości 30—40 cm, przym ocowaned o sznura w odstępach co 25— 30 cm.Sznurem tym otacza się część lasu w celu zam knięcia,a następnie odstrzelenia znajdujących si<w nim wilków. Zwierzęta te, zresztą ja k i inne,np. lisy, odstraszane chorągiew...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAZY GLEBY

  FAZY GLEBY — składniki gleby stałe, płynnei gazowe. W skład f a z y s t a ł e j w chodzącząstki m ineralne (ok. 47% ) i organiczne (ok.3%); jak również żywe organizm y glebow e. W olneprzestrzenie (ok. 50% ) nie zajęte przez fazęstałą wypełnia częściow o f a z a c i e k ł a , którąstanowi woda...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Era

  Era — okres czasu rozpoczynający s;< od jakiegośważnego wydarzenia, stanowiącego punkiwyjściowy dla rachuby la l; w dziejach Z*crmjednostka czasu najwyższego (pierwszego) rzędu;dzieli się na okresy (systemy) i epoki (oddziały).Rozróżniamy 5 e r; archaiczną (najstarszą).proterozoiczną, pafceozoiczną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feloderma

  Feloderma — miękiszowa tkanka korkowaroślin powstająca z felogenu (— felogen), tj.miazgi korkorodnej; odkłada się w kierunkuw nętrza łodygi (korzenia); składa się z kom óreko nieskorkowaciałych błonach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etażerka hodowlana

  Etażerka hodowlana — kilkukondygnacjowy(3—5) regał z listew drewnianych służącydo wychowu g ą s ie n ic jedwabnika morwowego;stosuje się etażerki stojące oraz etażerki wiszące(zawieszane na łańcuchach u sufitu wychowalni),pojedyncze i podwójne; długość ich wynosi200 cm, a szerokość — 63 cm...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenole

  Fenole — związki arom atyczne pochodne benzenu,najważniejszym z nich jest fenol jednow odorotlenowy, zwany fenolem lub karbolem. D ziałaon niszcząco na tkanki organizm ów , jest cennymsurowcem w przemyśle barw ników , środków leczniczychi tworzyw sztucznych; silny środek dezynfekcyjny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt

Do góry