Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  FITOMELIORACJA

  FITOMELIORACJA — zabiegi mające na celuzmianę naturalnych czynników niekorzystnychdla uprawy roli za pomocą zalesiania, zadrzewianialub uprawy roślin specjalnych; do fitomclioracjizalicza się np. zalesianie wododziałów,zboczy, wzniesień, brzegów rzek, wąwozówi parowów, lotnych piasków, zakładanie sadówna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUKTOZA

  FRUKTOZA, c uki er ow ocow y — związekotrzymywany z cukru trzcinowego (-* sacharozy).Ogrzewając cukier trzcinowy z rozcieńczonymikwasami lub niektórymi rozpuszczalnymi -♦enzymami(-♦ inwertaza) otrzymujemy mieszaninę —►glikozy (cukru gronowego) i fruktozy (cukru owocowego);z cząsteczki cukru trzcinowego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLISZ

  FLISZ — skały osadowe, składające się z napy7<*pitan!i'głych WBTStW piaskowców i łupkówflasiyvh. margiistych lub piaszczystych, rzadziejliepikstoów. Flisz występuje w Karpatach na wielkichobszarach, nazwanych górami fliszowymi,utworzonymi głównie ze skał fliszowych drobnoziarnistych.dlatego też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITONCYDY

  FITONCYDY — substancje roślinne działającehamująco, bądi też zabójczo na drobnoustroje;mogą to być olejki eteryczne, alkaloidy orazinne substancje chemiczne; na drobnoustrojedziałają selektywnie, gdyż nie wszystkie gatunkidrobnoustrojów są na nie wrażliwe; chroniąorganizmy roślinne przed szkodnikamii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundamenty

  Fundamenty — dolne, podziemne częścibudynku, które przejmują obciążenie budynkui przenoszą je na grunt. Fundam enty budynkówmurowanych wykonuje się, zależnie od strefy kraiuna głębokość od 1,20 m do 1,80 m , odpowiednie)do głębokości przem arzania gruntu; rozróżniamyfundam enty ciągłe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOPERIODYZM

  FOTOPERIODYZM — wpływ długości dnia nażywe organizmy. W zależności od szerokościgeograficznej i pory roku zmienia się długość dniana kuli ziemskiej. Na skutek adaptacji wytworzyłysię rośliny dnia krótkiego wymagające do zakwitnięcia12 godzin lub nawet mniej godzinoświetlenia na dobę oraz rośliny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGIA

  FIZJOLOGIA — nauka o czynnościach ż y ciowychorganizmów. Ponieważ jest to bardzoobszerna dziedzina nauki i dotyczy różnorodnycho r g a n i z m ó w , dlatego podzielono ją na fizjologięzwierząt, roślin, bakterii oraz na jeszcze węższedziały jak fizjologia owadów, ptaków , ryb, ssaków,człowieka, grzybów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOSYNTEZA

  FOTOSYNTEZA — synteza chemiczna zachodzącapod wpływem światła; u roślin zielonych —proces wytwarzania z dwutlenku węgla i wodypod wypływem energii świetlnej różnych substancjiorganicznych. Fotosynteza jest procesem o niesłychaniedoniosłym znaczeniu dla wszystkichistot żywych, ponieważ od niej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotoksyczność

  Fitotoksyczność - ujemne działanieKefancji aktywnych na organizm roślin. OznakąSU nctrzna jest pojawienie się plam, martwicy,^nik c h lo ro filu itp .; objawy te może spowo-?u/ać k ażd a forma użytkowa środków ochrony'lin D z iałan ie fitotoksyczne może być teżl i k i e m p o b ra n ia przez korzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOTROPIZM

  POTOTROPIZM — ruch wzrostowy roślin spowodowanydziałaniem światła; wyraża się zahamowaniemwzrostu po stronic naświetlonej,a przyspieszeniem — po stronie zacienionej, wskutekczego roślina pochyla się ku światłu, coobserwujemy często u roślin umieszczonychw oknie oraz u wielu roślin rosnących w polunp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt

Do góry