Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Galwanizacja

  Galwanizacja — w ykonyw anie powłokmetalowych na przedm iotach za pom ocą elektrolizyroztw oru związku m etalu, który ma tworzyćpow łokę; katodą jest m etalow y przedmiot, naktórym m a powstać pow loką; grubość jej zaletyo d natężenia prądu i czasu trwania zabiegu. Dogalwanizacji m ożna używ ać...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARBNIKI

  GARBNIKI — związki pochodne -♦kwasu gallusowegowystępujące w wielu surowcach roślinnych;mają smak cierpki, działają ściągające;ścinają białko, dzięki czemu służą do garbowaniaskór; rozpuszczają się w wodzie i -^alkoholu;w dużych ilościach występują w korze dęboweji świerkowej, w kłączach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARBOWSKI Ludwik

  GARBOWSKI Ludwik (1872—1954) — kierownikWydziału Chorób Roślin PaństwowegoInstytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiegow Bydgoszczy; autor wielu prac badawczych, międzyinnymi nad rdzami zbóż i chorobami wirusowymiziemniaka oraz podręczników „Chorobyroślin — powstawanie, objawy, zwalczanie” (1921)i „Choroby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJOWY

  GAJOWY — najniższy stopniem funkcjonariuszadministracji lasów państwowych, podległy bezpo śr ed n io leśniczemu. D o obowiązków służbowychgajowego należy dozorow anie przydzielonejmu części lasu, zwanej obchodem , oraz pom aganieleśniczemu w pracach gospodarczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALARETKI

  GALARETKI — skrzepłe przetw ory owocowe,których charakterystyczną cechą jest konsystencjagalaretowata; przygotow uje się je z soków galaretującychgotow anych z dużą ilością cukru; odpowiedniezgalaretow anie zapew nia dodatek -*■pektyny. G alaretki pow inny być na tyle zwarte,aby po wyjęciu z naczynia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz

  Fundusz — w rolnictwie część środków m ajątkowycho określonym przeznaczeniu.Pokrycie funduszu m oże być oznaczone lub nieoznaczone,np. fundusz siewny musi być pokrytyw postaci ziarna siewnego i sadzeniaków , a funduszpaszowy — w postaci pasz, natom iast funduszrezerwowy nie m a określonego pokrycia,może...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNGICYDY

  FUNGICYDY, środki grzybobójcze — grupazwiązków chemicznych zabijających grzybylub działających ham ująco na ich rozw ój; większość(95% ) tych środków używ ana jest profilaktycznie;tylko n iektóre środki m ożna używaćleczniczo. Fungicydy dzieli się najczęściejna grupy w zależności o d sposobu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUTRO

  FUTRO — skóra (bez warstwy podskórnej)wraz z okrywą włosową o walorach użytkowoestetycznych,również — długie wierzchnie okrycieuszyte ze skór zwierząt futerkowych, np. z norek,karakułów, piżmaków, nutrii itd. F utroo niskiej i bardzo delikatnej okrywie włosowejoraz cienkiej skórze nazywa się futerkiem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUZLE

  FUZLE, niedogony — alkohole (amylowy, butylowyi propylowy) wytwarzające się przy fermentacji-♦zacieru w gorzelni i zanieczyszczające przydestylacji pary alkoholu etylowego; są nazywanerównież olejami fuzlowymi. Do oczyszczania spirytusuz fuzli służy tzw. odbieralnik fuzli, odprowadzającyje z dolnych komór...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADY

  GADY (ftcptilla) — zwierzęta należące do grodykręgowców, przystosowano d o życia lądowa ' oddychają płucami, mają szkielet kostny,’ skórę pokrytą rogowymipłytami lub łuskami,dwie pary pięciopalcowychodnóży lub są beznogie;wylęgają się z jaj. Dogadów należą: żółwie,padalce, jaszczurki, wężei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt

Do góry