Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przewiewność gleby

  Przewiewność gleby — zdolność przepuszczaniapowietrza przez glebę; właściwośćta zależy od niekapilarncj porowatości, strukturyi stopnia uwilgotnienia gleb. Nadmierna wilgotnośćzmniejsza przewiewność gleb. Gleby o małejprwwiewności nie zapewniają organizmom i roślinomuprawnym właściwego rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIENICA JEDWABNIKA DĘBOWEGO

  GĄSIENICA JEDWABNIKA DĘBOWEGO —młodociana postać (larwa) jedwabnika dębowegoprzechodząca w ciągu życia, podobnie jakgąsienice jedwabnika morwowego, 4 linienia(co 5—14 dni) oraz 5 okresów wzrostowych.Gąsienice pokolenia wiosennego żyją 35—50 dni,a jesiennego 50—65 dni; zabarwienie ich dopierwszego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuszczalność gleby

  P r z e p u s z c z a l n o ś ć g l e b y — zdolnośćgleb do pochłaniania i przesączania wody w głąb;uzależniona jest przede wszystkim od stanu ichrozdrobnienia, składu mechanicznego i struktury,następnie od temperatury, zawartości substancjikoloidalnych i elektrolitów, mechanicznejuprawy gleb oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gąsiory

  Gąsiory — W budownictwie są to koryta, w y p a l o n e j gliny lub z zaprawy cementowejn z w ę ż o n y m końcu, które służą do pokrywaniakalenic dachów, tak aby gąsiory zachodziłyna siebie 7—8 cm ; długość gąsiora — 40 cm,s z e r o k o ś ć jego w szerszym końcu — 16—20 cm,w węższym — 14— 17...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plastyczność gleby

  P l a s t y c z n o ś ć g l e b y — podatność wilgotnejgjeby do formowania się w różne kształtyi trwałego ich zachowania. Plastyczne są glebyzawierające frakcje koloidalne i o pewnej wilgotności.Zasadniczo plastyczność wykazują glebygliniaste, ilaste, rzadziej pyłowe; gleby suchei piaszczyste nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARDŁO

  GARDŁO — narząd łączący się z jednej stronyz jamą ustną, z drugiej — z -♦przełykiem i -*■krtanią; zakończeniem jamy nosowej w gardle sąnozdrza tylne; specjalna budowa ścian i obecnośćodpowiedniej przegrody, zwanej źagielkiem podniebiennym,zapobiega krztuszeniu się cząstkamipokarmu podczas...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZOBETON

  GAZOBETON — lekki beton porow aty, w składktórego wchodzą środki chem iczne wydzielającepęcherzyki gazu; spulchniają one zapraw ę betonu,wskutek czego polepszają się właściwości ciepłochronnewyrobów z gazobetonów ; z gazobetonuwytwarza się elem enty ścienne i stropow e.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gazy żwacza

  Gazy żwacza — gazy powstające w wynikurozkładu węglowodanów w żwaczu przez żyjącetam bakterie; w żwaczu wytwarzają się — głównieprzy rozkładzie błonnika (celuloza) — dwutlenekwęgla, m etan, w odór, siarkow odór i inne gazy;są one nieprzydatne dla organizmu przeżuwaczai muszą być stale wydalane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galon

  Galon , g a l — jednostka angielskiego systemurniar, używana także w USA. służąca do pomiarówobjętości cieczy i materiałów sypkich.Ilościowe znaczenie tej jednostki w USA różni sięod przyjętych w Anglii; np. w Anglii 1 galon= 4,546 litra, w USA 1 galon *- 3,785 litra.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIENICA

  GĄSIENICA — robakowata larwa motyli; nadolnej wardze ma otworek, z którego wydzielająsię nitki przędzy, potrzebne do zbudowaniakokonu przed przepoczwarzeniem się, a u gąsienicnie tworzących oprzędów służące do przytwierdzeniasię poczwarek (np. do drzew, liściitp.). Gąsienice odżywiają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt

Do góry