Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GLEBOTWÓRCZE czynniki

  GLEBOTWÓRCZE C Z Y N N IK I— zespółwzajemnieoddziałujących czynników, pod wpływemktórych martwa skała macierzysta przekształca sięw ożywione ciało przyrody, jak im jest gjeba.Czynnikami glebotwórczymi są: biosfera, klim at,hydrosfera, skała m acierzysta, rzeźba terenu (relief),działalność człowieka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBOZNAWSTWO

  GLEBOZNAWSTWO — nauka zajmująca siębadaniem gleb; ma na celu wszechstronne zbadaniepowstawania gleby, jej budowy, jak teżwłaściwości gleb różnych typów oraz możliwościich użytkowania na powierzchni kuli ziemskiej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genealogia

  Genealogia — 1) nauka pom ocnicza historiizajm ująca się badaniem rodow odów i stosunkówpokrew ieństw a; 2) historia rodow a określonej grupyorganizmów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepkość gleby

  Lepkość gleby — zdolność przyleganiagleby do wszelkich przedmiotów, a więc i do na^rzędzi służących do mechanicznej uprawy roli;właściwość ta, podobnie jak i zwięzłość, utrudniauprawę mechaniczną przcz zwiększenie oporu przyporuszaniu się narzędzi. Lepkość gleby wzrastaze wzrostem ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIDRANY

  GIDRANY — ród koni półkrw i angloarabskiejwyhodowany w X IX w. na W ęgrzech; koniewszechstronnie użytkow e, obecnie używane przedewszystkim do pracy w' rolnictw ie, mniej — jak owyjazdowe i w ierzchowe; m aść przew ażnie kasztanowata,rzadziej siw a; ró d rozpow szechnionyw południowej Polsce, zwłaszcza w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność gleby

  S p r a w n o ś ć g l e b y — stan gleby zapewniamyroślinom najlepsze w arunki do ich rozwojui wzrostu, wytworzony przez należytą uprawę mechaniczny,odpowiednie nawożenie oraz w wynikuoddziaływania wieloletnich roślin pastewnych(mieszanek strukturotw órczych), jednorocznychmotylkowych, jak też działania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gips

  Gips— związek wapnia z kwasem siarkowym(siarczan wapnia): w przyrodzie występuje jakominerał, u nas — w południowej części woj. kieleckiego,gdzie tworzy skałę macierzystą rędzinsiarczanowych. Mimo że gips zawiera około30% wapnia, do celów nawozowych nie nadaje się,gdyż wapń związany jest z kwasem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilgotność gleby

  W i l g o t n o i ć g l e b y — zawartość wodyw glebie ustala sic przez suszenie próbki glebyw temperaturze 105—110", aż do otrzymanianiezmieniającego się ciężaru; wyraża się ją w procentachw stosunku do ciężaru gleby w staniesuchym (wilgotność wagowo) lub rzadziej w stosunkudo objętości gleby o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glazura

  Glazura — 1) zew nętrzna, b e z b a ra n a lubzabarw iona warstewka szkliw a, k tó rą pokryw a sięw yroby z gliny (np. naczynia gUniane, płytki,kafle);2) rodzaj płytek glazurowanych do wykładaniaŚcian.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBOGRYZARKA

  GLEBOGRYZARKA, f r e z a r k a - maszyna donorawy roli oraz ląk (stosow ana głównie w ogrodnStwic).Zasadniczą częścią roboczą są sprężysteo^ury lub noże osadzone na szybko obracająsięwale, otrzymującym napęd od silnikaspalinowego lub wału przekaźnikowego traktora,praca maszyny polega na wbijaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry