Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gnojówka

  Gnojówka — przefermentowany w zbiornikumocz zwierząt; jest cennym nawozem organicznym;zawiera około 0,5% azotu, około 0,8%potasu, lecz bardzo nieznaczne ilości fosforu.W naszych gospodarstwach gnojówka zwykle jestznacznie mniej zasobna w składniki pokarmowe(zwłaszcza w azot) wskutek niewłaściwego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głownia prosa

  Głownia prosa — pospolita choroba grzybowaprosa, zmniejszająca niekiedy plon o 50%.O b j a w y : kw iatostan nie rozwija się i pozostającczęściowo osłonięty pochw ą górnego liściaprzeobraża się w jajowaty lub jajow a towrzecionowaty tw ór długości 3—4 cm , otoczony cienkąbłonką i wypełniony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI Emil

  GODLEWSKI Emil (1847— 1930) — pionierfizjologii roślin w Polsce; profesor AkademiiRolniczej w Dublanach, potem na UniwersytecieJagiellońskim, na Politechnice Lwowskiej i wreszciew Instytucie Naukowym G ospodarstw a Wiejskiegow Puławach; autor szeregu prac z zakresuoddychania roślin, ich potrzeb pokarmowychi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głownia zwarta owsa

  Głownia zwarta owsa — chorobagrzybowa znacznie mniej rozpow szechniona niżgłownia pyłkowa ow sa, nie w yrządza większychszkód. O b j a w y : bardzo podobne do głownipyłkowej, z tą różnicą, że w ytw orzona zam iastziarn, a często także z przekształconych plewekwypełniająca kłoski, czam o b ru n a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODOWY LOT MATKI PSZCZELEJ

  GODOWY LOT MATKI PSZCZELEJ — lot matki w celu spotkania się z trutniem; kopulacjanastępuje w powietrzu. Młoda matka przystępujeao kopulacji po osiągnięciu dojrzałości płciowej,d n ,. po °P uszczcniu matecznika;może odbywać zarówno jeden, jak kilka lotówgodowych i kopulować z kilkoma, a nawet...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glonowce

  Glonowce (Phycomycctes) klasa grzybówo piesze oblonionej, jednokom órkowej lub najczęściejkomórczakowcj, ij. wiclojądrowej, mcpodzielonej na kom órki; organy rozmnażania zostająoddzielone przegrodami poprzecznymi odpozostałej części plechy. D o glonowców należąpasożyty roślin i zwierząt o ra z roztocza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikoza

  Glikoza — cukier bardzo częstowystępujący w roślinach, w szczególności wewszystkich słodkich ow ocach; fabrycznie otrzymujesię glikozę przez prażenie krochm aluz rozcieńczonymi kw asam i; w stanie czystymtworzy brodaw kow ate zgrupow ania kryształówo kształcie igieł, jest bezbarw na, bezwonna,łatw o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby mułowo bagienne

  Gleby mułowo bagienne — gleby wytworzonez namulów rzecznych przynoszonychprzcz wody wolno płynące, przy współudzialeroślinności łąkowo-bagiennej w warunkach nadmiernegodługotrwałego uwilgotnienia, a więcbeztlenowych, oraz w miejscach po wyschniętychjeziorach, co sprzyja gromadzeniu sięw nich substancji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWICA BYDŁA

  GŁOWICA BYDŁA, złośliw a g o rączk a nieżytowab yd ła — zakaźna choroba bydła, powodującaznaczne podwyższenie temperatury,obrzęk powiek, zmiany zapalne w gałoe ocznej,zapaJcnte błon śluzowych jamy ustnej, nosa, krtanii tchawicy oraz objawy nerwowe (niepokój),a następnie objawy porażenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIKOZYDY

  GLIKOZYDY — połączenia cukrów prostychz różnymi związkami zawierającymi grupy wodorotlenowe(—OH); szeroko rozpowszechnionew świecie roślinnym; wiele z nich ma duże zastosowaniew lecznictwie; niektóre są silnymi truciznami,inne są stosowane jako barwniki;obecnie liczne glikozydy, zwłaszcza mające...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt

Do góry