Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gołoledź

  Gołoledź — szklista pokryw a lodow a tworzącasię przy tem peraturze bliskiej 0° wskutekzamarzania spadających przechłodzonych kroplideszczu, mżawki lub opadania mgły; gołoledźpowstaje również z o padu nic przechłodzonego,jeśli zetknie się on z podłożem silnie wyziębionym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głóg

  Głóg (Crataegus sp.) — roślina drzew iasta z ro dzinyróżowatych (Rosaceae). W Polsce najbardziejrozpowszechnione są dw a gatunki: g ł ó gd w u s z y j k o w y (Crataegus oxyacantha)i g ł ó g j e d n o s z y j k o w y (C. m onogyna)\są to duże krzewy, niekiedy drzewa, występującew naturalnych stanow...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goomper

  Goomper — maszyna d o usuwania z nasionkoniczyny, lucerny oraz lnu, nasion kanianki,babki i życicy. Zasadniczym elementem tej maszynyjest cylinder elektromagnetyczny. Nasionakoniczyny, oczyszczone z innych zanieczyszczeń,przed wsypaniem do czyszczalni elektromagnetycznejzwilża się wodą lub olejem i mies2az...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gniotownik ziemniaków

  Gniotownik ziemniaków — maszyn*do rozgniatania uparowanych ziemniaków. Gniotowniko ręcznym napędzie składa się ze skrzynio rusztowym dnie, wewnątrz której obraca sięwałek (lub dwa wałki), zakończony korbą ręczną.N a wałku osadzone są spiralnie rozstawione stalowepręty przeciskające się w czasie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goleń

  Goleń , p o d u d z ie — odcinek kończyny tylnejpomiędzy stawami kolanow ym a skokow ym ;zrąb kostny goleni stanow ią dwie kości — piszczelowai strzałkow a, która u zwierząt jest zazwyczajuwstcczniona (w stanie zaniku), najsilniej— u bydła, mniej — u świni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIAZDO PSZCZELE

  GNIAZDO PSZCZELE — zespół  plastrów ,na których bytuje rodzina pszczela; wielkośćgniazda (liczba plastrów gniazdow ych) regulow anajest przez pszczelarzy stosow nie d o pory ro k ui liczebności rodziny; w lecic gniazdo jest największe,na wiosnę — najm niejsze.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWNIA FIOŁKÓW

  GŁOWNIA FIOŁKÓW — choroba grzybowafiołków. O b j a w y : na ogonkach liściowych różnychgatunków fiołków szserokowrzecionowate,najpierw ciemnopurpurowe, potem sinoszare zgrubienia,czasem ułożone rzędem po kilka; rzadziejna dolnej stronic blaszki liściowej guzki ośrednicy do ] cm, którym na górnej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Golgiego aparat

  Golgiego aparat — tw ór występującyu zwierząt, trudny d o wykrycia w żywych kom órkach.U kręgowców występuje w postaci siateczkiw pobliżu jąd ra, u bezkręgowców — w postacioddzielnych ciałek rozproszonych często po całejkomórce. Podczas podziału kom órek ap ara t Golgiegoulega również podziałow i;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNICIE

  GNICIE — rozkład substancji organicznych,szczególnie białkow ych, na substancje prostsze,dokonywany przew ażnie przez b a k terie beztlenowe.Procesy gnilne prow adzą nieraz d o całkow itejmineralizacji substancji organicznych; podczasgnicia powstaje w oda, dw utlenek w ęgla, wielezwiązków o przykrym z ap ach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głownia palm

  Głownia palm — choroba grzybowa p a lm ,szkodliwa zwłaszcza dla młodych siewek, któremogą zasychać. O b j a w y : na liściach palm,zwłaszcza daktylowej i Chamaerops, występujążółtawe plamki, na których wyrastają brodaweczklo średnicy ok. 2 cm, najpierw zamknięte, czarne,potem po pęknięciu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt

Do góry