Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wskazania u kogo należy wykonywać badania laboratoryjne

  Powszechnie akceptowanym celem wykonywania badań laboratoryjnych jest rozpoznanie choroby, jednak większość wykonywanych badań nie służy rozpoznawaniu dotąd nie-wykiytej choroby, lecz kontroli stanu zdrowia osób leczonych oraz monitorowaniu leczenia osób przewlekle chorych, których choroba jest znana od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy jakości związane z rodzajem materiału pobieranego do badań

  Materiałem, w którym najczęściej wykonuje się badania diagnostyczne jest krew. W mniejszym stopniu badania są wykonywane w moczu (p. rozdz. 7) a w szczególnych sytuacjach w płynie mózgowo-rdzeniowym, płynach wysiękowych i przesiękach (p. rozdz. 7). Każdy z tych materiałów musi być pobrany w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /8 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spektroskopia absorpcyjna (ViS, UV, IR)

  Warunkiem absorpcji promieniowania przez daną substancję jest dopasowanie energii padającego promieniowania do różnicy w poziomach energetycznych atomów w cząsteczce badanej substancji. Absorpcja promieniowania jest związana ze zmianami energii towarzyszącymi przejściom elektronów między poziomami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki związane z przygotowaniem pacjenta

  Na mierzone parametry diagnostyczne mogą wpływać czynniki zewnętrzne, działania terapeutyczne i wreszcie normalna, niezwiązana z chorobą zmienność osobnicza pacjenta.

  Oddziaływanie czynników zewnętrznych w różnym stopniu wpływa na poprawność wyników oznaczeń poszczególnych parametrów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie matrycy analitycznej

  Oznaczane substancje najczęściej są zawarte w mieszaninach z innymi substancjami, zwykle oddziałującymi na ich formę występowania (np. przez tworzenie połączeń kompleksowych), oraz często przeszkadzających przy ich oznaczaniu (problem swoistości analitycznej). Występujący w badanej próbce oryginalny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja pośredniej biopsji biochemicznej

  Zmiany strukturalne związane z uszkodzeniami narządów zwykle współistnieją ze zmianami zwyrodnieniowymi i/lub martwicą pewnej liczby komórek chorego narządu. To zaś prowadzi do wydostawania się na zewnątrz zmienionych lub martwych komórek metabolitów, substratów, białek strukturalnych i białek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na wynik badania analitycznego

  Jak już wspomniano, przyczyną błędów jest niedająca się uniknąć zmienność losowa systemu pomiarowego (metody pomiaru) i obiektu mierzonego (próbki). Pod pojęciem zmienności losowej rozumiemy oddziaływanie tych wszystkich czynników, które mimo naszych wysiłków by czynności wykonywać zawsze tak samo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Markery uszkodzeń narządowych

  Możliwość rozpoznania i oceny uszkodzeń narządowych za pomocą badań chemicznych krwi, moczu lub innych materiałów spowodowała zapotrzebowanie na oznaczanie substancji pełniących rolę wskaźników (markerów) uszkodzenia różnych tkanek. W grupie tej, przez wiele lat najważniejszą rolę odgrywały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola jakości badań laboratoryjnych

  Tradycyjnie kontrola jakości badań obejmuje zarówno kontrolę precyzji, jak i kontrolę dokładności. Kontrola precyzji polega na ocenie zgodności wyników przy wielokrotnym oznaczaniu stężenia badanej substancji w tej samej próbce. Materiał użyty do kontroli precyzji może mieć nieznane stężenie badanej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /8 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza diagnostyczna jako wynik analizy informacji o pacjencie

  Lekarz, na podstawie wywiadu i badania ogólnego, dąży do ustalenia najbardziej prawdopodobnego rozpoznania, które następnie stara się potwierdzić za pomocą badań laboratoryjnych i innych badań pracownianych. Takie wstępne rozpoznanie (propozycja rozpoznania) odpowiadające obserwowanym objawom i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 214

  praca w formacie txt

Do góry