Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KAOLINIT

  KAOLINIT — m inerał ilasty złożony z glinu,krzemu, tlenu i w o d o ru ; głów ny składnik większościglin. Jego nazw a pochodzi z C hin (K au-Ling — wysoka góra). Jest to b ard zo ważnyminerał ilasty. W glebach w ystępuje on przew ażniew postaci koloidalnej, dzięki czem u m a o n zdolnośćzatrzym ywania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPAR

  KAPAR — słój ze szkła półprzezroczystego,stanowiący opakow anie różnych rodzajów p ro duktów,zwłaszcza konserw ow ocow ych i w arzywnych;pojem ność 0,5, 0,75 i 1 1; m a wieczkometalowe z uszczelką gum ow ą, którym zam yka sięsłoje na zam ykarce. K ap ary są słojam i m ałoestetycznymi, tru d n y m i d...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPŁON

  KAPŁON — kastrowany kogut odznaczającysię dużą skłonnością do opasu wskutek zaham owaniawydzielania hormonów rozrodczych. Kapłonienie(kastrowanie) kogutów ras lekkich(leghorny) przeprowadza się w wieku 8—10 tygodni;kogutów ras ogólnoużytkowych w wieku12—16 tygodni. Rozróżnia się trzy metody...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ

  KANAŁ ■ w melioracji sztuczny ciek wodnyo szerokości dna powyżej 2 m i prawidłowymprzekroju; kanałami nazywa się też większe rowyodpływowe i zbiorcze, doprowadzalniki główneJub koryta sztuczne cieków prowadzące wodę dlacelów energetycznych, przemysłowych, pitnychlub żeglugowych.K a n a ł d e r y w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kand

  Kand — specjalny, dość tw ardy pokarm dlapszczół, przyrządzony z miałkiego cukru i roztopionegomiodu, stosowany w razie koniecznościdokarmiania zimą jak o pokarm dla przetrzym ywanychmatek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kandela

  Kandela — jednostka natężenia źródła św iatła;jedna sześćdziesiąta część natężenia św iatławysyłanego w kierunku prostopadłym przez p o wierzchnięI cm 2 ciała doskonale czarnego w tem -paturze krzepnięcia platyny (1769°C|.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALIMAGNEZJA

  KALIMAGNEZJA — nawóz potasow y, składającysię z siarczanu potasu i siarczanu m agnezu;zawiera 26—28% potasu. Nie m a w nim chlorków ,dlatego jest odpowiedni pod rośliny wrażliwena chlor, a więc pod tytoń, chmiel i niektórewarzywa; nadaje się na wszystkie gleby. Należygo wysiewać bezpośrednio lub na kilka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamionka

  Kamionka— I) wyrób wykonimy z mieszaninykilku gatunków gliny z dodatkiem szamotu,wypalony w temperaturze spiekania (lecz poniżejtemperatury topnienia). W celu osiągnięcia wodoszczelnościi gładkości zewnętrzne i wewnętrznepowierzchnie wyrobów kamionkowych pokrywanesą polewą. Wśród wyrobów z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanalizacja

  Kanalizacja — zespół urządzeń służącychdo odprowadzania wód ściekowych i opadowych(za pomocą kanałów zamkniętych lub otwartychoraz urządzeń do oczyszczania ścieków). Ze względuna duży koszt urządzeń kanalizacyjnych, w małychosiedłach stosuje się zwykłe kanalizacjęzamkniętą niepełną, tzn...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK

  JĘZYK — ruchomy twór mięśniowy, podstawąosadzony na dnie jamy ustnej; jego powierzchnięokrywa -fbłona śluzowa zaopatrzona w licznebrodawki językowe; część z nich zawiera tzw.kubki smakowe, stanowiące narząd smaku; dziękiznacznej ruchomości język przesuwa kęsy pokarmowe,ułatwiąjąc ich rozcieranie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt

Do góry