Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KSEROMORFIZM

  KSEROMORFIZM — przystosow anie budowyroślin do życia w suchym środow isku (klimacie,gkbie); jednym z o b j a w ó w kserom orfizm u jestzmniejszenie powierzchni liści, co powoduje ograniczeniestrat wody z rośliny, gdyż liście są głównymorganem transpiracji (parow ania wody);często przekształcają się one...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWIONOŚNE NACZYNIA

  KRWIONOŚNE NACZYNIA — cienkie przewodyo różnej średnicy, tworzące sieć naczyniowąukładu krwionośnego; ze względu na kierunekprzepływania krwi (od serca, do serca) rozróżniasię naczynia tętnicze (tętnice) oraz naczyniażylne (żyły). W tętnicach utleniona krew płyniez serc3 w kierunku obwodu ciała...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOZIERADKA pospolita

  KOZIERADKA pospolita (Trigonella foenumgraecum) — roślina jednoroczna z rodziny motylkowatych(Papilionaceae); upraw iana dla celówleczniczych. Surowcem są dojrzałe nasiona*używane w weterynarii i medycynie; poza tyn>dodawane są do pasz, zwłaszcza dla tuczników.Kozieradkę rozm naża się z nasion...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzenionóżki

  Korzenionóżki (Rhizopoda) — grom adapierwotniaków różnych pod względem kształtui budowy, odznaczających się w łaściw ością wytwarzaniaplazm atycznych w yrostków — nibynóźek,służących do przesuw ania ciała. N ibynóżkimogą być w ysuw ane w ró żnych m iejscach,skutkiem czego kształt ciała ulega...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozioł

  Kozioł— 1) dorosły samiec dziko żyjącychgatunków zwierząt z rodzaju C apra. podrodzinypustorożców. Kozły ras kulturalnych osiągajądojrzałość płciową około 7—8 m iesiąca życia.2) pomocnicza część rusztow ania m urarskiego(zwana też k o b y ł k ą ) . N orm alna wysokośćkozła niskiego — 1,20...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZAR

  KOSZAR — zagroda dla owiec pasionych napastwiskach górskich; ogrodzenie tworzące koszarskłada się z oddzielnych płotków, co umożliwiaprzenoszenie koszaru i ^ kolejne nawożenieposzczególnych części pastwiska. Koszar przestawiasię zwykle 2 razy na dobę; dla każdej owcyprzeznacza się — w zależności od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kółko podporowe

  Kółko podporowe — część pługa przymocowanado tylnej części ramy. Jest ono ustawioneukośnie do dna bruzdy i m a kształt stożkowy.Zadaniem kółka jest zmniejszenie oporówpodczas orki, w położeniu zaś transportowym —podtrzymywanie tylnej części ramy pługa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszenie

  Koszenie , żęcie — ścinanie roślin ręcznelub maszynowe; u nas stosowane są dwa sposobyręczocgo koszenia: na pokos i na „ścianę".K o s z e n i e n a p o k o s polega na tym, żekosiarz ma łan zboża z prawej strony, a ściętezboże układa w pokosy na lewą stronę. Przy tymsposobie koszenia nie potrzeba...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJALNICA

  KRAJALNICA — maszyna do krajania surowców,materiałów pomocniczych i produktów ,często stosowana w zakładach przemyshi rolnego;kapustę kraje się na skrawki, ziemniaki na krążki(talarki), paski lub wiórki, buraki cukrow e napaski itd.; pokrajane surowce nazywane są krajanką.Otrzymane podczas krajania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości

  Kości — poszczególne części szkieletu, czyli -*kośćca; każda kość zbudow ana jest z tkankikostnej, która jest najtwardszą tkanką organizmudzięki obecności soli mineralnych, głównie wapniowych; inny natom iast składnik — osseina —zapewnia sprężystość kości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt

Do góry