Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odłogi

  Odłogi — ziemie orne albo użytki zielonenie uprawiane przez szereg lat. Odłogowaniestosowano dawniej jako zabieg uprawowy w systemieodłogowym w celu przywrócenia zyznotaglebie; obecnie stosowanie odłogów dowodzi złegoużytkowania ziemi. Odtwarzanie żyzności glebyw odłogach następuje bardzo powoli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odma

  Odma — obecność powietrza w jamie opłucnejwskutek uszkodzenia ściany klatki piersiowejalbo płuca. Normalnie ciśnienie pow ietrza w jamieopłucnej jest nieco mniejsze od ciśnienia atmosferycznego,dzięki czemu płuca mogą zwiększaćswoją objętość i ściśle przylegają do ścian klatkipiersiowej; po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANA

  ODMIANA — w zootechnice grupa zwierzątw obrębie rasy, które odznaczają się pewnymiwspólnymi cechami, różniącymi je od innychnależących do tej samej rasy; cechy te nie sąjednak na tyle silnie zaznaczone, aby grupętakich zwierząt m ożna było uznać za odrębnąrasę. np.odmiany polskiego bydła...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZERET

  OCZERET (Schocnoplectus sp.) — roślina z rodzinyturzycowatych (Cyperaceae). W Polsce występujekilka gatunków; wszystkie rosną nazrzegach wód stojących lub wolno płynących;bajbardzicj u nas pospolity o c z e r e t j e zi o r n y (Schocnoplecius locustris), zwany dawniejs i t o w i e m j e z i o r n y m...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODCHYLENIE dopuszczalne

  ODCHYLENIE dopuszczalne — dopuszczalnagranica błędu w wynikach dwóchanaliz, czyli różnica między wynikami dwóchrównoległych prób, k tórą przyjmuje się jako dopuszczalną,tj. nie wymagającą powtórzenia analiz(-^nasion analiza).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbijanie się gazów

  Odbijanie się gazów — odruch pow tarzającysię u przeżuwaczy 17—20 razy na godzinę.Gazy wytwarzane stale w wyniku fermentacjibakteryjnej gromadzą się w żwaczu przeżuwaczy,uciskają na jego ściany i powodująodruchowe otwarcie wpustu żołądka oraz rozszerzenieprzełyku, co umożliwia wydalanie ichprzez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODCIEKANIE

  ODCIEKANIE, o d c ie k a ln o ś ć — odpływwody z gleby nasyconej powyżej polowej -♦pojemnościw idnej, przy jednoczesnym obniżaniusię zwierciadła wody gruntowej; współczynnikodciekania oznacza stosunek objętości wodyswobodnie odciekającej z gleby nasyconej wodądo objętości gleby; odciekalność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbiornik wody

  Odbiornik wody — naturalny lub sztucznyzbiornik wody (rzeka, jezioro, wąwóz), do któregoodprowadza się wodę z terenów odwadnianych;niekiedy odbiornikiem wody mogą byćprzepuszczalne warstwy gruntu leżące pod warstwąnieprzepuszczalną; w tym wypadku stosujesię -►drenowanie pionowe lub buduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODDECHOWY UKŁAD

  ODDECHOWY UKŁAD — zespół narządów,w których odbywa się wymiana gazowa w celudostarczenia organizmowi niezbędnego tlenu,a jednocześnie usunięcia produktów spalania,głównie dwutlenku węgla. Układ oddechowy uróżnych gromad zwierząt jest różny; u ptakówi ssaków stanowią go: jam a nosowa, w którejogrzewa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbiór drewna

  Odbiór drewna — w gospodarstwieleśnym czynności wykonywane z regułyprzez leśniczego, związane z przyjęciem drewnaod robotników, jego pom iarem , znakowaniemi zapisaniem do ewidencji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt

Do góry