Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ROZMNAŻANIE MATERIAŁU SIEWNEGO

  ROZMNAŻANIE MATERIAŁU SIEWNEGO— coroczny wysiew i zbiór materiałów siewnychod superelity do ostatniego stopnia odsiewu,ustalonego dla danego gatunku roślin uprawnych.Poniew^aź stacje hodowli roślin produkują corocznietylko niewielkie ilości superelit (łub elit hodowlanych),rozmnaża się je tak długo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPYLAJĄCA KOŃCÓWKA

  ROZPYLAJĄCA KOŃCÓWKA — część składowaopryskiwacza ciśnieniowego, w której przepływającapod ciśnieniem ciecz ulega rozpyleniuna drobne krople. Końcówki rozpylające mogąbyć s z c z e l i n o w e — ze szczeliną płaską lubszczeliną ostrą, u d e r z e n i o w e lub wi r o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmnażanie SIĘ ROŚLIN

  Rozmnażanie SIĘ ROŚLIN — proces wy.twarzania przez rośliny nowych osobników; roślinyrozmnażają się płciowo, czyli g e n e r a t y w -n i e (przez połączenie dwóch komórek rozrodczych:męskiej i żeńskiej) lub bezpłciowo, czyliw e g e t a t y w n i e , tj. bez udziału komórekpłciowych, np. przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRACHUNEK GOSPODARCZY

  ROZRACHUNEK GOSPODARCZY — metodaplanowego zarządzania przedsiębiorstwem,stwarzająca najdogodniejsze warunki wykonywaniaprzez nie zadań produkcyjnych oraz pełnegoi właściwego wykorzystania posiadanych środkówi zasobów. Państwu — jako właścicielowi ogromnejilości środków i zakiadów produkcji — trudnojest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMYWALNOŚĆ GRUNTU

  ROZMYWALNOŚĆ GRUNTU — odpornośćgruntu na mechaniczne działanie płynącej wody;laboratoryjna metoda określania rozmywalnościgruntu polega na ustaleniu prędkości rozpadaniasię grudek gleby w wodzie stojącej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRODCZE GRUCZOŁY

  ROZRODCZE (płciowe) GRUCZOŁY —część układu rozrodczego (u samic jajniki,u samców -♦jądra), w której powstają komórkipłciowe: żeńskie — jaja i męskie — plemniki;podczas zapłodnienia komórki te łączą się, dającpoczątek nowemu organizmowi potomnemu.G r u c z o ł y p ł c i o w e d o d a t k o w e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPAD MĄCZYSTY

  ROZPAD MĄCZYSTY — choroba fizjologicznajabłek, występująca przy końcu okresu przechowywania;miąższ chorego owocu przybieramączystą, kaszowatą konsystencję; czasami jabłkopęka, przy czym szczelina otacza owoc; odsłoniętymiąższ nie brązowieje jak miąższ zdrowegoowocu, ponieważ enzymy utleniające...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLEWACZ WODY AMONIAKALNEJ

  ROZLEWACZ WODY AMONIAKALNEJ —urządzenie do nawożenia przez wprowadzanie wodyamoniakalnej pod powierzchnię gleby, zmontowanena kultywatorze traktorowym. Zasadniczymiczęściami rozlewacza są urządzenia czerpakowei rozdzielcze; ze zbiorników umieszczonych naramie kultywatora, bądź na traktorze, woda...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRZĄD wody

  ROZRZĄD wody — planowy rozdział zasobówwodnych zapewniający zaspokojenie potrzebbytowych i gospodarczych oraz rozwój gospodarkidanego rejonu. Zc względu na odczuwanyniedobór wody w kraju trzeba prowadzić kompleksowągospodarkę wodą, w tym celu ustala sięwielkość zasobów wodnych i rozdziela je...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPAD WEWNĘTRZNY

  ROZPAD WEWNĘTRZNY — choroba f ilo logicznajabłek odmian jesiennych i wczesnozimowychprzechowywanych w temperaturze 0°;objawy jej występują w listopadzie i w grudniu;miąższ jabłka brązowieje, powierzchnia skórkiprzybiera barwę wodnistoszarą, owoce stają sięmiękkie w dotknięciu; w późnych stadiach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry