Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IMPERATYW HIPOTETYCZNY

   

  IMPERATYW HIPOTETYCZNY <łc. imperativus = rozkazujący; gr. hypothetikós — przypuszczalny) ang. hypothetical imperative; fr. imperatifhypothetique; nm. hypothetischer Imperativ

  Termin I. Kanta {Krytyka praktycznego rozumu), który określa nim przeciwstawny —> imperatywowi kategorycznemu nakaz warunkowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMANENCJA

   

  IMMANENCJA (nłc. <immanentia> = siła działająca we wnętrzu jakiejś istoty, z łc. immanens, -entis = tkwiący w czymś, we­wnętrzny) ang. immanence; fr. immanence; nm. Immanenz

  Tkwienie w czymś, pozostawanie we­wnątrz czegoś, niewychodzenie poza da­ny przedmiot, przeciwstawiane zazwy­czaj —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPERATYW KATEGORYCZNY

   

  IMPERATYW KATEGORYCZNY nc. imperativus = rozkazujący; gr. kategorikós = orzekający, stwierdzający) ang. categorical imperative; fr. imperatifcategorique; nm. kategorischer Imperativ

   Nakaz bezwarunkowy (przeciwstawny -> imperatywowi hipotetycznemu), formu­łujący podstawową —> powinność według etyki I...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMANENTYZM

   

  IMMANENTYZM (łc. immanens, -entis = tkwiący w czymś, wewnętrzny) nłc. immanentismus; ang. immanentism; fr. immanentisme; nm. Immanentismus

  Immanentyzm ontologiczny — do­ktryna, według której wszystkie elementy rzeczywistości zawierają się w sobie wza­jemnie i są od siebie ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILLACJONIZM

   

  ILLACJONIZM (fr. illationisme> z łc. illatio = wniosek)

  1. t. pozn. Stanowisko, według którego uznanie istnienia rzeczywistości transcen­dentnej może być jedynie wnioskiem pew­nego rozumowania, nie zaś rezultatem czy protokołem doświadczenia; vs^ intuicjonizm (2). lUacjonizmem jest np. pogląd D. J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILOŚĆ

   

  ILOŚĆ gr. posótes (1), odpowiedź na py­tanie posón; nłc. quantitas (1), odpowiedź na pytanie quanium; ang. quantity; ix. quantite; nm. Quantitat, Menge, Anzahl (L. Wittgenstein)

  metaf. Jedna z dziewięciu wyróżnio­nych przez Arystotelesa —> przypadło­ści (1), będąca właściwością —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDONEIZM

   

  IDONEIZM (łc. idoneus = zdolny do cze­goś, właściwy czemuś) ang. idoneism; fr. idoneisme; nm. Idoneismus

  Nazwa wprowadzona przez F. Gonsetha na określenie jego własnego stanowi­ska filozoficznego (które nazywał też filo­zofią dialektyczną lub filozofią otwartą — philosophie ouverte), łączącego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILUMINACJA

   

  ILUMINACJA (łc. <illuminatio> = oświe­cenie) ang. illumination; fr. illumination; nm. Illumination

  U Augustyna: udzielanie umysłowi świa­tła przez Boga w sposób nadprzyrodzony, dzięki czemu umysł zdolny jest bezpo­średnio oglądać prawdę {visio intellectualis).

  R. Bacon rozróżnia trzy typy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORATIO ELENCHI

   

  IGNORATIO ELENCHI <łc. dgnoratio elenchi> = nieznajomość zarzutu, argumentu do obalenia, zgubienie wątku w rozumo­waniu; tłum gr. dgnoia tou elegchou (Arysto­teles, De sophist. elenchis))

  metod. Rozumowanie „nie do rzeczy" (nil ad rem), kiedy dowodzi się irtnej tezy niż ta, która ma być w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILUMINIZM

   

  ILUMINIZM ang. illuminism; fr. illuminisme; nm. Illuminismus

  Ogólna nazwa doktryn uznających oświecenie przez Boga za najcenniejsze źródło poznania, zwłaszcza religijnego (Augustyn, Bonawentura, R. Bacon, N. de Malebranche), w szczególności zaś nazwa nadawana doktrynie Augustyna, według którego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt

Do góry