Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  INDETERMINIZM

   

  INDETERMINIZM (nłc. <indeterminismus> od łc. przeczenia in + determino = ograni­czam) ang. indeterminism; fr. indeterminisme; nm. Indeterminismus vs^ Determinizm.

  1. filoz. przyr. Indeterminizm przyrod­niczy — pogląd, który:

  a) w swej wersji skrajnej utrzymuje, że zdarzenia wcześniejsze nie wyznaczają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDUKCJA

   

  INDUKCJA (nłc. <inductio> = wprowa­dzenie) gr. epagoge; ang. induction; fr. induction; nm. Induktion, Schlufi vom Einzelnen aufdas Algemeine

  Próba ustalenia praw ogólnych przez ze­branie dużej liczby szczegółowych przy­padków. Jako metoda próba taka jest w nauce niezbędna, gdyż przed ułoże­niem jakiegoś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /4 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPRESJA

   

  IMPRESJA (łc. <impressio> = odciśruęcie, wrażenie) ang. impression; fr. impression; nm. Impression, Eindruck

  t. pozn. syn.—> Wrażenie.

  Termin D. Humfa, który dzielił —> przed­stawienia na pierwotne, czyli impresje {impressions), i pochodne, czyli -^ idee (IVd) (ideas), przeciwstawiając się podziałowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPETUS

   

  IMPETUS (łc. <impetus> = pęd, natarcie) nm. Antrieb

  W filozofii scholastycznej, a w szczegól­ności u J. Buridana: udzielany przez Boga wszystkim ciałom we wszechświecie im­puls, nadający im od wewnątrz moc poru­szania się (Buridan przyjmując tę hipotezę rozwiązywał w ten sposób arystotelesowskie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPLIKACJA

   

  IMPLIKACJA (łc. implicatio = splątanie, powiązanie) ang. implication; fr. implication; nm. Implikation

  log. Jeden z rodzajów złożonych wyra­żeń zdaniowych występujących w —> ra­chunku zdań. Zapisuje się go symbolicz­nie p ^> q {w innych notacjach: p <q, p^ q, p q) i odczytuje za pomocą zwrotu:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /4 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMATERIALIZM

   

  IMMATERIALIZM (łc. immaterialis = nie­materialny) ang. immaterialism; fr. immaterialisme; nm. Immaterialismus

  Termin utworzony przez G. Berkeleya na określenie jego własnej doktryny meta­fizycznej (zob. niżej /b/).

  Szczegółowy przypadek —> idealizmu (I-I) metafizycznego lub teza skrajnego —> spirytualizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMEDIATYZM

   

  IMMEDIATYZM (fr. <intmediatisme> z nłc. immediatus = bezpośredni) ang. immediatism

  t. pozn. Stanowisko, które wyklucza ja­kikolwiek czynnik pośredniczący w akcie poznania między podmiotem poznającym a przedmiotem poznawanym {-^ bezpo­średniość); wyrazem takiego stanowiska jest np. przyjmowanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMORALIZM

   

  IMMORALIZM (łc. przeczenie in + moralis = dotyczący obyczajów, obyczajowy, obyczajny, moralny) ang. immoralism; fr. immoralisme; nm. Immoralismus

  et. Pogląd, według którego obowią­zująca -^ moralność (1) powinna być za­stąpiona innym, niejednokrotnie przeciwstawnym systemem wartości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMORTALIZM

   

  IMMORTALIZM (łc. immortalis = nie­śmiertelny) ang. doctrine of immortality

  Pogląd odrzucający utożsamianie kresu ludzkiej egzystencji z biologiczną śmiercią człowieka {vs^> mortalizm). W granicach tego poglądu zaznaczają się różne stano­wiska w związku z różnie określanym cłiarakterem —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILUZJA

   

  ILUZJA (łc. illusio = szyderstwo, żart, ironia; złudzenie) gr. apataomai; ang. illusion; fr. illusion; nm. Illusion, Tauschung

  t. pozn., psych. W odróżnieniu od halu­cynacji, w przypadku której postrzegane przedmioty w ogóle nie istnieją — rodzaj —> złudzenia polegający na błędnym uję­ciu jakiegoś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt

Do góry