Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  INSTRUMENTALIZM

   

  INSTRUMENTALIZM (nłc. instrumentalis = należący do narzędzi, odnoszący się do narzędzi) ang. instrumentalism; fr. instrumentalisme; nm. Instrumentalismus

  Praktycystyczna postawa w teorii wie­dzy, wyrażająca się mniej lub bardziej ra­dykalnie w poglądzie, że o jej naukowości decyduje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYNKT

   

  INSTYNKT (łc. instinctus = podnieta, po­pęd) ang. instinct; fr. instinct; nm. Instinkt

  psych. Mechanizm warunkujący za­chowanie, modelując je w zorganizowany i biologicznie celowy sposób, charaktery­styczny dla danego gatunku. W psycholo­gii filozoficznej przypisywano zwierzę­tom — analogicznie do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJA

   

  INSTYTUCJA <łc. = urządze­nie, ustanowienie) ang. institution; fr. institution; nm. Institution

  soc. Sformalizowana -^ organizacja (2,4), której podmiotem jest zhierarchizowany zazwyczaj — ze względu na system zarzą­dzania — zespół osób, współdziałających ze sobą dla realizacji jakichś założonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTEGRACJA

   

  INTEGRACJA <łc. integratio = odnowie­nie, uzupełnienie) ang. integration; fr. inte­gration; nm. Integration, Wiederherstełlung vs-^ Dezintegracja

  Proces lub stan zespolenia części w taki sposób, w jaki tworzy się całość or­ganiczna, lub też umieszczanie jakiegoś poszczególnego elementu w owej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTEGRATYZM

   

  INTEGRATYZM <łc. integratio = odno­wienie, uzupełnienie) ang. integratism; fr. integratisme; nm. Integratismus

  Termin z zakresu filozofii biologii, wpro­wadzony przez W. A. Engelhardta (1970), związany z podejściem całościowo-sytemowym w biologii. O ile metodologia redukcjonistyczna postuluje i faktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKLUZJA

   

   

  INKLUZJA (łc. <inclusio> = zamknięcie, uwięzienie) ang. inclusion; fr. indusion; nm. Einschliessung

  log. Relacja dwuargumentowa, zwrot­na, asymetryczna i przechodnia, która zachodzi pomiędzy dwoma —> zbiorami (1): zbiór X zawiera się w zbiorze Y {XczY, niekiedy też X c Y) wtedy i tylko wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUUM

   

  INDYWIDUUM (nłc. = coś niepodzielnego, jednostka, tłum. gr. ) ang. the indwidual, the particular (2); fr. individu; nm. Individuum, Einzelwesen

  syn.-^ Jednostka.

  log. a) W teorii mnogości i w logice: przedmiot nie będący -> zbiorem. b) W teorii typów: przednuot najniższe­go typu {infima...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFERENCJA

   

  INFERENCJA (łc. infero = wnoszę, wnio­skuję) łc. illatio; ang. inference, illation; fr. inference, deduction; nm. Schlufl, Folgerung, Schlufifolgerung

  metod, syn.-^ Wnioskowanie (1) w sen­sie właściwym, tj. proces rozumowy, w którym na podstawie zdań już uzna­nych (za prawdziwe) dochodzi się do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFINITYZM

   

  INFINITYZM (łc. infinitus = nieograni­czony, nieskończony) ang. infinitism; fr. infinitisme; nm. Infinitismus

  Ogólna nazwa przyznawana doktrynom przyjmującym —> nieskończoność jako rze­czywistość kosmologiczną, metafizyczną lub teologiczną i antropologiczną. Poglą­dy infinitystyczne dotyczą w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA

   

  INFORMACJA (łc. informatio = wyjaś­nienie, przedstawienie, zawiadomienie) ang. information; fr. information; nm. Infor­mation

  W teorii informacji: wiadomość o wy­darzeniach zachodzących zarówno w śro­dowisku zewnętrznym w stosunku do ja­kiegoś układu, jak i w samym układzie, przekazywana lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 011

  praca w formacie txt

Do góry