Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  INTROWERSJA

   

  INTROWERSJA (łc. introvertus = zwró­cony do wewnątrz) ang. introversion; fr. introversion; nm. Introversion, Ruckbiegung

  psych. Postawa cechująca introwertyków, tj. typ osobowości — według typologu C. G. Junga (1921) — charakteryzujący się nasta­wieniem „do wewnątrz", skłonnością do refleksji i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERPRETACJA

   

  INTERPRETACJA ^c = ob­jaśnianie) gr. hermeneia; ang. interpretation; fr. interpretation; nm. Interpretation, Deutung, Auslegung

  1. —> Wyjaśnianie (2) czynności lub wy­tworów ludzkich przez wskazanie ich ge­nezy, struktury i funkcjonowania oraz od­chyleń od racjonalnego zachowania; szcze­gólnym przypadkiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJA

   

  INTENCJA (nłc. = natężenie, zamierzenie, od łc. intendo = zmierzam do) gr. katórthoma (1); ang. intention; fr. intention; nm. Absicht, Intention

  Skierowanie umysłu ku czemuś (chara­kteryzujące także akty niepoznawcze, np. dążenie, tworzenie), racja jakiegoś działania, nie osiągnięty jeszcze cel...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTUICJA

   

  INTUICJA (nic. <intuitio> = widzenie, pa­trzenie, oglądanie, z łc. intueri = patrzeć, wpatrywać się, oglądać; pojąć, zrozumieć) gr. aisthesis; ang. intuition, insight; fr. intuition; nm. Intuition, Anschauung

  1. t. pozn. Każdy akt bezpośredniego po­znania czegoś, a więc poznania bezdyskursywnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERSUBIEKTYWNOŚĆ

   

  INTERSUBIEKTYWNOŚĆ (łc. inter = między + nłc. subiectivus = podmiotowy) ang. intersubjectiyity, intersubjective cognition (1), intersubjectiye intercourse (2); fr. intersubjectiyite; Intersubjektivitat

  1. t. pozn., metod. Cecha poznania pole­gająca na tym, że twierdzenia, które są je­go wyrazem, mogą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKCJA

   

  INTELEKCJA = zrozu­mienie, poznanie) ang. intellection; fr. in­tellection; nm. Yerstandestdtigkeit, Bewufitheit (N. Ach)

  Bezpośrednie, nienaoczne ujęcie czegoś w jego tożsamości lub takożsamości (tzn. tożsamości gatunkowej lub rodzajowej), w jego sensie, roli, relacji do innego przed­miotu, przy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKT

   

  INTELEKT (łc. = umysł, ro­zum, inteligencja; pojmowanie, zrozumie­nie, zdolność intuicyjna) gr. nolis; ang. intellect, intelligence, understanding; fr. intellect, entendement; nm. Yerstand, Intellekt

  1. t. pozn., psych. Zdolność umysłowo-poznawcza {-^ władza /2/) do ujmowa­nia czegoś w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALIZM

   

  INTELEKTUALIZM <łc. intellectualis = umysłowy, obdarzony umysłem, rozumo­wy, dotyczący intelektu) ang. intellectualism; fr. intellectualisme; nm. Intellektualismus

  Stanowisko stwierdzające gatunkową odrębność —> intelektu (1) i sprzeciwiające się sprowadzaniu go do irmych władz —> umysłu (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELIGENCJA

   

  INTELIGENCJA = pojętność, zrozumienie, poznanie umysłowe; rozum; znajomość, znawstwo, roztrop­ność) ang. intelligence, understanding, intelligentsia (3); fr. intelligence, intelligentsia/ I intelligentzia (3); nm. Intellekt, Verstand, Intelligenz, I. (3)

  1. Różnie pojmowana, zwłaszcza w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /3 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNOŚĆ

   

  INNOŚĆ gr. heterótes; nłc. alteritas, alietas; ang. alterity, otherness; fr. alterite; run. Anderheit, Andersheit, Anderssein (2) (G. W. F. He­gel)

  metaf. Nietożsamość określona pozy­tywnie przez wskazanie jakichś cech wy­różniających. Bliskoznaczniki: różność, odmienność, -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt

Do góry