Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  JESTESTWO

   

  JESTESTWO (jedna z nominalizacji cza­sownika 'być', utworzona od jego form czasu teraźniejszego (wcześniejsze zapew­ne formy oboczne odnotowuje S. B. Linde: 'jesteństwo', 'jestwo')) nłc. essenłia; ang. being (= istota; the Supreme Being = Istota Najwyższa); fr. l'etre, existence; nm. Wesen, Dasein

  Termin...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNO

   

  JEDNO gr. tó he'n; nłc. unum; ang. the one; fr. l'un; nm. das Eine

  U Platona: -> Idea (la) -> jedności (1) jako zasada bytu lub myśli.

  U Plotyna: Absolut (= Dobro) jako je­dyny i całkowicie jeden, bo wykluczający w sobie jakąkolwiek wielość, z którego do­piero emanuje wielość i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK

   

  JĘZYK gr. glossa; łc. lingua; ang. language; fr. langage, langue; nm. Sprache

  Zespół środków służących do przeka­zywania informacji, w szczególności zaś sy­stem znaków mówionych lub pisanych służących do porozumiewania się ludzi między sobą i do wyrażania myśli.

  Układ złożony ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA

   

  JEDNOSTKA gr. ta hen; nłc. individuum; ang. the individual; fr. indwidu; nm. Indwiduum, Einzelwesen, Einzelne

  Odrębny, konkretny —> przedmiot (1); to, czemu przysługuje numeryczna —> toż­samość (1).

  Egzemplarz jakiegoś -> gatunku (2); każdy gatunek zawiera nieograniczoną ilość jednostek, z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JASNOŚĆ

   

  JASNOŚĆ gr. sapheneia; łc. claritas; ang. clearness; fr. darte; nm. Klarheit

  estet. syn.^ Blask (claritas) — jeden z obiektywnych czynników -^ piękna (1) w ujęciu klasycznym.

  U R. Descartes'a: postulowana pod­stawowa cecha pojęć (-^ idei /IVa/) jako tego, co jest obecne w umyśle i jawi się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOŚĆ

   

  JAKOŚĆ gr. poiótes, odpowiedź na pyta­nie: poión lub qualis (1); łc. qualitas; ang. quality; fr. qualite; nm. Qualitat, Beschaffenheit

  1. metaf. Jedna z dziewięciu wyróżnio­nych przez Arystotelesa -» przypadłości (1): właściwość —> substancji (1) doskonaląca ją w aspekcie —> formy (lA)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JASKINIA

   

   

  Nazwa alegorii Platońskiej (katageios oikesis spelaiódes) ilustrującej niedoskonałość ludzkiego poznania: przyjmując poznawa­ne za pośrednictwem zmysłów rzeczy za je­dyną rzeczywistość, podczas gdy są one tyl­ko „cieniem" —> idei (la), postępujemy tak jak więźniowie, którzy, zakuci w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZONOMIA

   

  IZONOMIA (gr. = równy po­dział, równowaga; równość wobec prawa, równouprawnienie) ang. isonomy; fr. isonomie; nm. Isonomie

  Termin występujący po raz pierwszy u Alkmajona, greckiego filozofa i lekarza, u którego oznacza równowagę sił stano­wiących składniki ciała ludzkiego.

  Według Cycerona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOSTENIA

   

  IZOSTENIA (gr. = równość sił) nm. Isosthenie

  W starożytnym sceptycyzmie — równo­waga przeciwnych sobie argumentów ja­ko uzasadnienie konieczności powstrzy­mania się od kategorycznego formułowa­nia jednostronnych sądów.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JA (nominalizacja zaimka osobowego 'ja')

   

  JA (nominalizacja zaimka osobowego 'ja') łc. ego; ang. ego, I, Selfi fr. le «je», le moi; nm. das Ich, Selbst

  Zaimek osobowy, który umożliwia po­sługującemu się nim podmiotowi samookreślenie się wobec innych podmiotów zarówno w swej tożsamości, jak i odręb­ności; u niektórych filozofów (N. A...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /4 073

  praca w formacie txt

Do góry