Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  JĘZYKOZNAWSTWO (lingwistyka)

   

  JĘZYKOZNAWSTWO (lingwistyka) ang. linguistics; fr. la Unguistique; nm. Sprach-wissenschaft, Linguistik

  Termin użyty po raz pierwszy w poło­wie XIX w. na oznaczenie działu nauk humanistycznych badającego charakter, budowę, funkcje i rozwój języka.

  Wcześniej badania nad językiem należa­ły do logiki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAIRÓS

   

  KAIRÓS (gr. <kairós> = odpowiedni mo­ment, stosowna pora, okazja; właściwe miejsce)

  1. Występujące w myśli starożytnej, także w filozofii, pojęcie o zabarwieniu religij­nym, podobnie jak andgke (w mitologii grec­kiej Kairos — młodszy syn Zeusa), dające się zinterpretować jako „chwila obecna", której...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALOKAGATHIA

   

  KALOKAGATHIA <gr. <kalokagathia> = do­skonałość, szlachetność, od kalós = piękny + kat = i + agathós = dobry) nm. Kalokagathie

  Termin występujący m. in. w pismach Platona i Arystotelesa.

  Ideał wychowawczy starożytnych Gre­ków; stanowiło go połączenie fizycznej sprawności i szlachetności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANON

   

  KANON (gr. <kanón> = pręt mierniczy; miara, wzór, norma) łc. canon; ang. canon; fr. canon; nm. Kanon

  Ogólnie przyjęta zasada, przepis, nor­ma, wzór; np. kanon etyczny, estetyczny.

   

  metod. Zasada wnioskowania w ^ in­dukcji (2) eliminacyjnej (tzw. kanony Milla).

  U I. Kanta: kanon czystego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK SFORMALIZOWANY

   

  JĘZYK SFORMALIZOWANY ang. formalized language, for mai language; fr. langage formalisee; nm. formalisierte Sprache, Formalisiertesprache

  metod. —> Język (2B) sztuczny, spełniający następujące warunki:

  istnieje pełna lista wyrażeń elemen­tarnych, czyli wyrazów tego języka, zwa­na jego —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKOWIENIE

   

  JEDNOSTKOWIENIE nłc. indwidmtio (z łc. individuum = coś niepodzielnego, jedno­stka); ang. indwiduation; fr. individuation; nm. lndividuation

  metaf. W filozofii scholastycznej: akt urze­czywistniania w -^ jednostce (2) jakiegoś wzoru gatunkowego (—> gatunek /2/). —> Indywiduacja (1).

  Zasada jednostkowienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOŚĆ

   

  JEDNOŚĆ gr. to hen, he henosis, monds; łc. unitas; nłc. unum; ang. unity, the one; fr. unite, l'un; nm. Einheit

  1. metaf. syn.^ Jedno (3) jako niepodzielenie bytu na byt i niebyt; najczęściej: wła­sność tego, co jest jedno, rozumiana jako niepodzieloność bytu na byt i niebyt (któ­ra jednak nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOZNACZNOŚĆ

   

  JEDNOZNACZNOŚĆ nłc. univocatio, univocitas; ang. univocation; fr. univocation, univocite; nm. Eindeutigkeit

  Cecha wyrażenia polegająca na tym, że posiada ono tylko jedno i zawsze to sa­mo znaczenie.

  log. Cecha tzw. -^ relacji (2) jedno­znacznej, zachodzącej wówczas, gdy w pe­wnym zbiorze dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDYNOŚĆ

   

  JEDYNOŚĆ gr. to hen; nłc. unicitas; ang. oneness, uniqueness; fr. unicite; nm. Einzigkeit, Einigkeit, Alleingkeit

  metaf. Niepodzieloność i zarazem nie­podzielność bytowa, będąca najwyższym przejawem transcendentalnej —> jedności (la), występująca w wypadku bytu abso­lutnie niezłożonego (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAŹŃ

   

  JAŹŃ odpowiedniki w innych językach: ang. selfi fr. ~ moiite (termin zaproponowa­ny przez E. Claparde'a jako tłumaczenie nm. Ichheit); nm. ~ Ichheit

  Termin wprowadzony do polskiego sło­wnictwa filozoficznego i psychologiczne­go przez B. Trentowskiego, oznaczający pod­miot poznania w przeciwstawieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt

Do góry