Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KATHARSIS

   

  KATHARSIS (gr. = oczyszcze­nie) nłc. catharma; ang. catharsis; fr. catharsis; nm. Katharsis

  W pitagoreizmie: oczyszczenie duszy i uszlachetnienie uczuć pod wpływem mu­zyki.

  U Arystotelesa: podstawowe pojęcie jego Poetyki oznaczające oczyszczenie du­chowe pod wpływem tragedii (teatr), któ­ra...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLEKTYWIZM

   

  KOLEKTYWIZM (łc. collectwus = zbioro­wy) ang. collectivism; fr. collectivisme; nm. Kollektivismus

  W ekonomii politycznej: sposób gospo­darowania w socjalizmie i komunizmie oparty na społecznej własności środków produkcji, społecznym wytwarzaniu i takimże korzystaniu z wytworzonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOD

   

  KOD (łc. codex = drewniana tabliczka po­wleczona woskiem, księga, spis) ang. co­de; fr. code; nm. Kodę Uogólnienie pojęcia -> języka.

  Sposób lub system zapisu wiadomo­ści czy też różnego rodzaju danych stoso­wany w nauce, technice, komunikacji ze względu na założone korzyści, np. ekono­mię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORYCZNOŚĆ

   

  KATEGORYCZNOŚĆ <łc. categoricus z gr. kategorikós = twierdzący, orzekający) ang. categoricity

   

  W logice tradycyjnej: właściwość zda­nia orzekającego (np. A jest B, A nie jest B) w odróżnieniu od zdania hipotetycznego, czyli warunkowego.

  log. Właściwość teorii dedukcyjnej polegająca...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGOREMATYCZNY

   

  KATEGOREMATYCZNY (gr. kategórema, -atos = orzeczenie) nłc. categorematicus; ang. categorematic; fr. categorematique; nm. kategorematisch

  W logice tradycyjnej: nazwa terminów, które pełruą samodzielną funkcję seman­tyczną, jak np. rzeczowniki.

  vs-^ Synkategorematyczny.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIA

   

  KATEGORIA (gr. <kategoria> = pierwot­nie w słownictwie prawniczym: oskarże­nie, zarzut; orzekanie (zwłaszcza twierdzą­ce), orzeczenie) łc. categoria; nłc. praedicamentum; ang. całegory, predicament; fr. categorie; nm. Kategorie

  Nazwa i pojęcie wprowadzone do filo­zofii przez ARYSTOTELESA (Kateg., IV, 1...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /5 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIE ESTETYCZNE

   

  KATEGORIE ESTETYCZNE ang. aesthetic categories; fr. categories esihetiques; nm. asthetische Kategorien

  estet. Jeden ze sposobów przedstawie­nia, który nadaje przedmiotowi określoną —> wartość (3) estetyczną, wyraża stosu­nek do niego i wzbudza odpowiednią re­akcję u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIE SEMANTYCZNE

   

  KATEGORIE SEMANTYCZNE ang.semantic categories; fr. categories semantiques; nm. semantische Kategorien

  log. Grupy wyrażeń języka pełniących podobną syntaktycznie rolę; określenie „semantyczne" należy tutaj rozumieć sze­roko, jako odnoszące się do ogólnej teorii znaków językowych (—> semantyka /1 /)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANONIKA

   

  KANONIKA (gr. <tó kanonike> = logika) ang. canonics; fr. la canonique; nm. Kanonik

  Indukcja epikurejska, polegająca na opisie powstawania pojęć z wrażeń zmy­słowych przez porównywanie, podobień­stwo i złożenie.

  System reguł dotyczących jakiejś szcze­gółowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYKI PROGRAMOWANIA

   

  JĘZYKI PROGRAMOWANIA ang. programming languages; fr. langages de programmation; nm. Programmiersprachen/ Program-mierungssprachen

  Języki, w których człowiek formułuje zadanie do wykonania przez maszynę. Wyróżnia się klasyczne języki programo­wania, czyli takie, w których -^ algorytm jest podany przed...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt

Do góry