Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tkanina

  Wyrób włók. z przędzy z włókien naturalnych,sztucznych lub syntetycznych, powstający wprocesie tkania przez wprowadzenie między nici osnowynici wątku wg określonego splotu.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toaletka

  Przeważnie stolik lub komódka z lustrem,szufladkami i skrytkami na przybory toaletowe;czasem o konstrukcji całkowicie zasłoniętej upiętątkaniną; sprzęt rozpowszechniony od XVIII w. wrozmaitych odmianach konstrukcyjnych, m.in.: —»poudreuse, —> coiffeuse, —> beau brummel.

  (franc. toiletłe, zdr. od toiłe...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSEKWENCJA (LOGICZNA)

   

  KONSEKWENCJA (LOGICZNA) (łc. = następstwo) ang. consequence (logical), inference; fr. consequence; nm. Konsequenz, Folge, Folgerung

  1. Stosunek logiczny między —> poprzednikiem (1) a -> następnikiem (1) (Boecjusz).

  W logice średniowiecznej (W. Ockham i in.): zdanie mające postać okresu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIECZNOŚĆ

   

  KONIECZNOŚĆ gr. anagke; łc. necessitas; ang. necessity; fr. necessite; nm. Notwendigkeit

  Niemożliwość nieistnienia albo istnienia w inny sposób (przeciwieństwo przypad­ku lub — według stoików pozorne — wolności) — podstawowa kategoria myślenia greckiego. Duch starożytnej filozofii gre­ckiej jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /4 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA

   

  KONSTRUKCJA <łc. = bu­dowa) ang. construction; fr. construction; nm. Konstruktion

  t. pozn. Konstrukcja poznawcza — in­tencjonalny przedmiot poznania uzyski­wany poprzez syntezę elementów percep-cyjnych i abstrakcji (konstrukcja intelektu­alna, myślna); także samo tworzenie tego przedmiotu, jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIUNKCJA

   

  KONIUNKCJA (łc. coniunctio = połącze­nie) ang. conjunction; fr. conjonction; nm. Konjunktion

  log. Zdanie złożone będące połączeniem dwóch zdań za pomocą symbolu a z ^ ra­chunku zdań, mające postać: p a q, gdzie litery p, q są symbolami zmiennymi repre­zentującymi zdania; czyt.: p i q. Koniunkcja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJONIZM

   

  KONSTRUKCJONIZM ang. construdionism

  t. pozn. Pogląd na naturę poznania, przypisujący mu charakter czyrmy, kon­strukcyjny, nie zaś tylko bierny, receptywny.

  Stanowisko I. Kanta, dla którego kon­struowanie oznacza przedstawianie w in­tuicji apriorycznej czegoś wyabstrahowa­nego (np. pojęcia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKLUZJA

   

  KONKLUZJA (łc. = zakończe­nie rozumowania, wniosek) gr. symperasma; ang. condusion; fr. conclusion; nm. Konklusion log. syn.—> Wniosek.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKRET

   

  KONKRET (łc. concretus = zrośnięty, gę­sty, twardy, od concrescere = zrastać się, twardnieć; powstawać, tworzyć się) ang. concrete; fr. le concret; nm. das Konkret, Konkretum

  metaf. Byt złożony, a zarazem wewnę­trznie spójny, stanowiący jedność zrośnię­tej w sobie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONOTACJA

   

  KONOTACJA (nłc. connotatio = współoznaczanie) ang. connotation; fr. connotation; nm. Mitbezeichnung

  Termin wprowadzony do logiki przez J. St. Milla, zaczerpnięty przezeń ze scho­lastyki.

  log. Zespół cech charakterystycznych dla desy gnatów danej nazwy, tj. takich, na podstawie których zalicza się owe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt

Do góry