Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KONSTYTUCJONALIZM

   

  KONSTYTUCJONALIZM <łc. constitutio = urządzenie; uporządkowanie, przezna­czenie; ustrój) ang. constitutionalism; fr. constitutionnalisme; nm. Konstitutionslehre, Konstitutionalismus (termin odnotowywa­ny jako neologizm)

  psych. Pogląd uznający ścisły związek mię­dzy budową ciała a psychiką. Na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREACJONIZM

   

  KREACJONIZM (łc. creatio = tworzenie) ang. creationism; fr. creationisme; rim. Kreatianismus I Creatianismus (odnotowywany jako neologizm)

  1. Wywodzący się z Biblii pogląd na po­wstanie i zasadę istnienia świata, przeciw­stawny poglądom starożytnych Greków, którzy przyjmowali uformowanie świata z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWERSJA

   

  KONWERSJA (łc. conversio = odwróce­nie) gr. antistrophe; nłc. conversio; ang. conversion; fr. conversion; nm. Umkehrung, Kon-version

  W logice tradycyjnej: jeden ze sposobów —> wnioskowania bezpośredniego, pole­gający na zmianie w zdaniu miejsc pod­miotu (P) i orzecznika (S) przy zachowa­niu jego charakteru...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUOWANIE

   

  KONSTYTUOWANIE <łc. constituere = ustanawiać) ang. constitution; fr. constitution; nm. Konstituiren, Konstituierung

  W fenomenologii: nadawanie jakiejś rze­czy poprzez akt świadomości statusu bytu obiektywnego, implikującego, że jest ona znana; akt nadawania tej rzeczy znaczenia.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORELACJA

   

  KORELACJA (nłc. = współza­leżność) ang. correlation; fr. correlation; nm. Korrelation

  U Arystotelesa — przeciwstawność dwóch terminów, które wzajemnie się okre­ślają {ta pros ti), tak że nie można zrozu­mieć jednego bez drugiego.

  W naukach empirycznych, np. w bio­logii, psychologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUTYWNY - KONSEKUTYWNY

   

  KONSTYTUTYWNY - KONSEKUTYWNY (nłc. - } ang. constitutwe - consecutive; fr. constitutif - consecutifi nm. konstitutiv - konsekutiv, aufeinanderfolgend

  Konstytutywny — wchodzący w zakres definicji, decydujący o przynależności ga­tunkowej, w odróżnieniu od konsekutywnego — będącego koniecznym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKTYWIZM

   

  KONSTRUKTYWIZM constructwus = właściwy budowaniu, budujący, twór-czy) ang. constructivism; nm. Konstruktivismus

  Kierunek w filozofii matematyki, zwany również —> intuicjonizmem (6). Według konstruktywizmu matematyka jest nauką o konstrukcjach myślowych opartych osta­tecznie na praintuicji szeregu liczb...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ton

  Określenie ciemniejszego od papieru tła wodbitkach graf.; zjawisko to występuje w technikachdruku wypukłego, przy wykonywaniu odbitek z płytmiedzianych i cynkowych, a spowodowane jest lepkościąfarby, która wycierana z płaszczyzny płytyprzywiera silnie do gładkiej, ale porowatej, powierzchni.

  Nawet przy...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tondo

  Obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła, popularna szczególnie w renesansie wł. dla przedstawień religijnych.

  (wł. dosł. 'krąg, talerz')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toczenica, tubek

  Sztywna, dość szeroka opaska nagłowę, obciągnięta złotogłowiem, haftowana gęstoperłami, z przypiętym z boku pękiem piór lub bukiecikiemkwiatów, noszona w Polsce przez dziewczętaw 2 poł. XVI i na pocz. XVII w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /236

  praca w formacie txt

Do góry