Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  LEGALIZM

   

  LEGALIZM (łc. legalis = ustawowy, pra­wny) ang. legalism

  et. Postawa teoretyczna lub prakty­czna, polegająca na rozpatrywaniu jedy­nie tego, czego wymaga -^ prawo (IC) stanowione, bez brania pod uwagę -^ pra­wa (IB) naturalnego, albo na uwzględ­nieniu prawa naturalnego, ale pominię­ciu wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWADRAT LOGICZNY

   

  KWADRAT LOGICZNY ang. square of opposition

  Graficzny schemat w logice tradycyjnej ukazujący relacje między zdaniami kategorycznymi: ogólnotwierdzącymi (SaP), szczegółowotwierdzącymi (SiP), ogólnoprzeczącymi (SeP) i szczegółowoprzeczącymi (SoP). W relacjach tych wyrażone są tzw. prawa kwadratu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICZBA

   

  LICZBA gr. arithmós; łc. numerus; ang. number; fr. nombre; nm. Zahl, Anzahl

  Liczba naturalna — wynik Uczenia rze­czy; najdawniejsze pojęcie ujmujące liczność przedmiotów (elementów) należących do jakiegoś wydzielonego zbioru (—> moc zbioru) bez względu na to, czym są te przedmioty. -^ Ilość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGALNOŚĆ

   

  LEGALNOŚĆ (łc. legalis = ustawowy, prawny) ang. legality; fr. legalite; nm. Legalitat, Gesetzlichkeit

  Właściwość tego, co jest zgodne z prawem (IC) stanowionym.

  U I. Kanta: w przeciwstawieniu do moralności — zewnętrzna zgodność z pra­wem moralnym, upostaciowanym w -^ imperatywie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWANTYFIKACJA

   

  KWANTYFIKACJA <łc. quantum = ile + facere = robić) ang. quantification; fr. quantification; nm. Quantifikation, Quantifizierung

  Ujęcie liczbowe czegoś, co zostało ujęte opisowo.

  log. Dołączenie —> kwantyfikatora do jakiegoś zdania.

  Cecha tego, co zostało opatrzone kwantyfikatorem, np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMAT

   

  LEMAT (gr. = przesłanka) ang. lemma; fr. lemme; nm. Lemma, Lehnsatz

  metod. Twierdzenie pomocnicze w do­wodzeniu jakiejś tezy doruoślejszej z pun­ktu widzenia rozważanej teorii.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWANTYFIKATOR

   

  KWANTYFIKATOR quantifico = czy­nię wielkim) ang. quantifier, fr. quantificateur, nm. Quantifikator

  log. Symbol logiczny (operator) mogący poprzedzać -> formułę (b) zdaniową. Do kwantyfikatorów klasycznych należą:

  kwantyfikator ogólny (universal quantifier), zwany też dużym, odczytywany: „dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA

   

  KULTURA (łc. cultura = uprawa) ang. culture; fr. culture; nm. Kultur, Bildung

  1. Materialny i duchowy dorobek ludz­kości lub tylko jakiejś społeczności, wy­tworzony w ogólnym rozwoju historycz­nym lub w określonej epoce, stanowiący w danym środowisku środek i zarazem skutek kultury (zob. niżej /2/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tren, ogon, rucho

  Wydłużona z tyłu, ciągnąca siępo ziemi część stroju kobiecego, rzadziej męskiego,występująca gł. przy ubiorach uroczystych i ceremonialnychod wczesnego średniowiecza; ob. t. występujeprzy szatach koronacyjnych i sukniach ślubnych,

  (franc. traine)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trikirion

  W kościołach obrządku wsch. świeczniktrójramienny, będący podobnie jak —» dikirion jednymz insygniów biskupów używanych w liturgii.

  Ramiona t. ustawione są ukośnie, tak by świece krzyżowałysię ze sobą. T. symbolizuje Trójcę Świętą.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt

Do góry