Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  LOGIKA PYTAŃ (logika erotetyczna)

   

  LOGIKA PYTAŃ (logika erotetyczna) ang. logieal theory of interrogatives

  Jeden z nowszych działów —> logiki (2) zajmujący się —> pytaniami jako odrębnym rodzajem zdań. Wyróżnić w nim można dwa sposoby ujęcia: jeden z nich zakłada klasyczny —> rachunek kwantyfikatorów, drugi — pewne nieklasyczne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA EPISTEMICZNA (logika prze­konań)

   

  LOGIKA EPISTEMICZNA (logika prze­konań) (gr. he logikę [sc. techne] = umiejęt­ność rozumowania + episteme = wiedza) ang. epistemic logie; fr. la logique epistemique Sformalizowana teoria niektórych pojęć epistemologicznych, takich jak pojęcie uz­nawania sądów, wiedzenia, przypuszcza­nia itp. Podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA WIARY

   

  LOGIKA WIARY (tłum. ang. <grammar of assenb = gramatyka przyświadczenia) fr. la logique de lafoi

  Nazwa poglądu J. H. Newmana (pogląd zwany też „gramatyką wiary" od tytułu dzieła Newmana: A Grammar of Assent /1870/), przyznającego bezpośredniemu subiektywnemu -^ przyświadczeniu wyż­szość nad...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA EROTETYCZNA

   

  LOGIKA EROTETYCZNA he logikę [sc. techne] = umiejętność rozumowania - erotetikós = biegły w zadawaniu pytań; - sztuka zadawania py­tań (Arystoteles)) ang. erotetic logie syn.—> Logika pytań.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA FORMALNA

   

  LOGIKA FORMALNA he logikę [sc. techne] = umiejętność rozumowania + łc. formalis = dotyczący kształtu) ang. formal logie; fr. la logiqueformelle; nm. formale Logik

  Podstawowy dział —> logiki (2), w któ­rym bada się schematy (formy) wniosko­wań dedukcyjnych, czyli niezawodnych, tj. takich, które, jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGICYZM

   

  LOGICYZM logikós = dotyczący ob­liczania, rozumowania) ang. logidsm; fr. logidsme; nm. Logizismus

  Kierunek w filozofii matematyki, spro­wadzający się do poglądu na podstawy matematyki, według którego całą mate­matykę można wywieść z logiki za pomo­cą odpowiednich definicji i reguł wnioskowania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA KLASYCZNA

   

  LOGIKA KLASYCZNA he logikę [sc. techne] = umiejętność rozumowania + łc. classicus = wzorowy) ang. classical logie; fr. la logique classique; nm. klassische Logik

  Logika formalna (b), która jest zara­zem ekstensjonalna {—> ekstensjonalność) i dwuwartościowa (tj. przypisuje każdemu zdaniu jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA

   

  LOGIKA (gr. [sc. techne]> = umie­jętność rozumowania) łc. dialectica; nłc. logica, philosophia rationalis; ang. logie; fr. la logique; nm. Logik

  W węższym znaczeniu: syn.-^ logika formalna.

  Zespół dyscyplin obejmujący oprócz logiki formalnej -^ metodologię (2) nauk, logiczną teorię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryptyk

  1) poliptyk składający się z trzech części: środk. nieruchomej i dwóch ruchomych zamykanych skrzydeł;

  2) trzyczęściowa kompozycja mai. lub rzeźb. Zob. też dyptyk, pentaptyk.

  (franc. triptyąue, z gr. tnptychos 'złożony we troje')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójca Święta

  Określenie podstawowej tajemnicychrześcijaństwa mówiącej o jednej naturze i trzechosobach - Ojca, Syna i Ducha Sw. - w Bogu. Burzliwespory, które narosły wokół dogmatu T.Sw., niemożnośćprzełożenia go na język wizualny spowodowałyogromną liczbę jej typów ikonograf.

  W sztuce wczesnochrześc.istniały...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt

Do góry