Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Typografia

  W znaczeniu ogólnym druk czcionek lub odlewów metal, na maszynach druk.; potocznie w języku druk. - druk wypukły,

  (franc. typographie, z gr. typos 'uderzenie pozostawiające po sobie ślad', graphó 'piszę')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tusz chiński

  Czarna farba wodna, w skład którejwchodzi sadza, żelatyna, kamfora, piżmo, niekiedypłatki złota; ubijany stalowym młotkiem w podłużnepałeczki lub gałki różnej wielkości; t.ch. rozrabia siępocierając pałeczką o zwilżoną powierzchnię kam.naczynia; w zależności od gęstości tusz służy do...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia

  Metoda egzegezy Pisma Św. oparta naogólnym przekonaniu o zgodności Starego i NowegoTestamentu (concordantia Veteris et Novi Testamenti),polegająca na wykazaniu, że wydarzenia i osoby zeSterego Testamentu były typami, czyli zapowiadaływ formie symbol, i antycypowały wydarzenia i osobyNowego Testamentu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKI WIELOWARTOŚCIOWE

   

  LOGIKI WIELOWARTOŚCIOWE ang. many-valued logies, multiple-valued logics; fr. les logiques plurivalentes, les logiąues polyva-lentes, les logiques a plusieurs valeurs; nm. vielwertige Logiken, mehrwertige Logiken

  Systemy, w których przyjmuje się więcej niż dwie wartości logiczne (w klasycznym —> rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGISTYKA

   

  LOGISTYKA (gr. he logistike [sc. łechne] = praktyczna umiejętność rachowania; tó logistikón = zdolność rozumowania) ang. logistics; fr. la logistique; nm. Logistik, Logik-kalkiil

  Nazwa —> logiki matematycznej (1), wpro­wadzona w tym jej znaczeniu m. in. przez A. Lalande'a i L. Couturata i używana na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGOS

   

  LOGOS (gr. <lógos> = słowo, mowa; poję­cie; rozum, myślenie; nauka)

  1. U Heraklita z Efezu: rozum kosmicz­ny jako racjonalna zasada zmieniającego się nieustannie świata oraz zdolność poznaw­cza człowieka tłumacząca się udziałem ro­zumu jednostki w rozumie kosmicznym.

   

   

  U stoików:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA MATEMATYCZNA

   

  LOGIKA MATEMATYCZNA ang. mathematical logie; fr. la logique mathematique; nm. mathematisierteI mathematische Logik

  Współczesne ujęcie -^ logiki formal­nej (b); przymiotnik „matematyczna" sto­suje się ze względu na jej podobieństwo metodologiczne do matematyki (aksjomatyzacja, zapis...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA DEONTYCZNA

   

  LOGIKA DEONTYCZNA he logikę [sc. teehne] = umiejętność rozumowania + tó deon = powinność, obowiązek) ang. deontic logie; fr. la logiąue deontique; nm. deontische Logik

  Sformalizowana teoria pojęć występują­cych w określeniach norm prawnych, ety­cznych itp., takich jak „obowiązuje", „jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA MODALNA

   

  LOGIKA MODALNA gr. he logike [sc. techne] = umiejętność rozumowania +łc. mo­dus = miara; sposób) ang. modal logie; fr. la logique des modalites, la logique module; nm. Modalitatenlogik, modale Logik, Modallogik

  Sformalizowana teoria -^ modalności, tj. takich pojęć, jak możliwość i konieczność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA DIALEKTYCZNA

   

  LOGIKA DIALEKTYCZNA he logi­kę [sc. techne] = umiejętność rozumowania + dialektike [sc. techne] = sztuka dyskuto­wania) ang. dialectic logie; fr. la logique dialectique; nm. (spekulativ-)dialektische Logik

  Terminy „logika" i „dialektyka" mają swą wielowiekową historię, w której bądź traktowano je jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt

Do góry