Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    MECHANICYZM

     

    MECHANICYZM <gr. mediane = przy­rząd) ang. mechanism; fr. mecani(ci)sme; nm. mechanistische Weltanschauung

    Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Boylfa , określający teorię, według której pra­wa mechaniki bądź aksjonraty geometrii i zasady dynamiki wystarczają do wyjaśnienia pewnej określonej...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 698

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MECHANIZMY OBRONNE

     

    MECHANIZMY OBRONNE ang. defense mechanisms; fr. mecanismes de defense; nm. Abwehrmechanismen des Ich

    1. psych. Pozostające poza progiem świa­domości, uruchamiane automatycznie me­chanizmy psychiczne, z których korzysta jednostka dla zmniejszenia —> lęku (1), po­wstałego na podłożu wewnętrznych...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 609

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MEDYTACJA

     

    MEDYTACJA (łc. <meditatio> = rozmyśla­nie, rozważanie) ang. meditation; fr. meditation; nm. Meditation

    Rozmyślanie, którego przedmiotem są przeważnie ogólne zagadnienia metafizy­czne, etyczne, estetyczne, a także religijne. Te ostatnie w większym lub mniejszym stopniu zbliżać się mogą do przeżyć...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /516

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MELIORYZM

     

    MELIORYZM <łc. melior = lepszy) ang. meliorism; fr. meliorisme; nm. Meliorismus

    Termin wprowadzony przez G. Eliot na określenie stanowiska przeciwstawnego zarówno -^ optymizmowi, jak i -^ pesy­mizmowi (1), wynikającego z przeświad­czenia, że świat, który nie jest ani wolny od zła, aru najlepszy z...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /431

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MENTALIZACJA

     

    MENTALIZACJA (nłc. mentalis = umy­słowy) fr. mentalisation

    psych. Termin wprowadzony przez E. Claparede'a na określenie procesu obejmowa­nia jakiejś czynności, początkowo samo­rzutnej i odruchowej, kontrolą świadomo­ści; także na określenie wyniku takiego pro­cesu.

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /305

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MATHESIS UNIVERSALIS

     

    MATHESIS UNIVERSALIS (rachunek uni­wersalny) (nłc. <mathesis universalis> = na­uka powszechna)

    Nazwa projektowanej przez G. W. Leib­niza metody rachunkowej, która by po­zwalała rozwiązywać w uniwersalnym ję­zyku (characteristica universalis) wszelkie problemy naukowe. Określenie to pojawi­ło się u R...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /763

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MENTALIZM

     

    MENTALIZM (nłc. mentalis = umysło­wy) ang. mentalism; fr. mentalisme

    metaf. Pogląd, według którego jedno­stkowy umysł i jego subiektywne stany stanowią jedyną rzeczywistość. Terminem tym określa się zwłaszcza idealizm subie­ktywny G. Berkeleya i G. W. Leibniza, rza­dziej — idealizm logiczny...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /508

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MAKSYMALIZM

     

    MAKSYMALIZM (nłc. maximalis = naj­większy)

    Postawa przeciwstawna os—> minimalizmowi.

    Pretendowanie do wyjaśniania całej rzeczywistości, zmierzanie do systemowego rozwinięcia wszystkich działów filozofii.

    et. Wysuwanie wielu skrajnych po­stulatów moralnych i stosowanie suro­wych kryteriów...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /369

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MANICHEIZM

     

    MANICHEIZM (określenie utworzone od obocznej formy łacińskiej imienia Maniego — Manichaeus) ang. manichaeism; fr. manicheisme; nm. Manichaismus, Manichaeismus

    Doktryna gnostyczna Maniego, który starał się połączyć tradycyjny dualizm staro­żytnej religii Zoroastra z chtystianizmem.

    Wszelka...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /499

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MATEMATYKA

     

    MATEMATYKA (gr. [sc. episteme]> = wiedza matematyczna, od mathema = nauka, wiedza, poznanie; wiedza matematyczna) łc. mathematica [sc. ars], mathesis; ang. mathematics; fr. la {les) mathematique{s); nm. Mathematik, Grofienlehre

    Dawniej — nauka o liczbach i figu­rach geometrycznych. W starożytnej Gre­cji...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 476

    praca w formacie txt

Do góry