Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MECHANICYZM

   

  MECHANICYZM <gr. mediane = przy­rząd) ang. mechanism; fr. mecani(ci)sme; nm. mechanistische Weltanschauung

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Boylfa , określający teorię, według której pra­wa mechaniki bądź aksjonraty geometrii i zasady dynamiki wystarczają do wyjaśnienia pewnej określonej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZMY OBRONNE

   

  MECHANIZMY OBRONNE ang. defense mechanisms; fr. mecanismes de defense; nm. Abwehrmechanismen des Ich

  1. psych. Pozostające poza progiem świa­domości, uruchamiane automatycznie me­chanizmy psychiczne, z których korzysta jednostka dla zmniejszenia —> lęku (1), po­wstałego na podłożu wewnętrznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDYTACJA

   

  MEDYTACJA (łc. <meditatio> = rozmyśla­nie, rozważanie) ang. meditation; fr. meditation; nm. Meditation

  Rozmyślanie, którego przedmiotem są przeważnie ogólne zagadnienia metafizy­czne, etyczne, estetyczne, a także religijne. Te ostatnie w większym lub mniejszym stopniu zbliżać się mogą do przeżyć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELIORYZM

   

  MELIORYZM <łc. melior = lepszy) ang. meliorism; fr. meliorisme; nm. Meliorismus

  Termin wprowadzony przez G. Eliot na określenie stanowiska przeciwstawnego zarówno -^ optymizmowi, jak i -^ pesy­mizmowi (1), wynikającego z przeświad­czenia, że świat, który nie jest ani wolny od zła, aru najlepszy z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENTALIZACJA

   

  MENTALIZACJA (nłc. mentalis = umy­słowy) fr. mentalisation

  psych. Termin wprowadzony przez E. Claparede'a na określenie procesu obejmowa­nia jakiejś czynności, początkowo samo­rzutnej i odruchowej, kontrolą świadomo­ści; także na określenie wyniku takiego pro­cesu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATHESIS UNIVERSALIS

   

  MATHESIS UNIVERSALIS (rachunek uni­wersalny) (nłc. <mathesis universalis> = na­uka powszechna)

  Nazwa projektowanej przez G. W. Leib­niza metody rachunkowej, która by po­zwalała rozwiązywać w uniwersalnym ję­zyku (characteristica universalis) wszelkie problemy naukowe. Określenie to pojawi­ło się u R...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENTALIZM

   

  MENTALIZM (nłc. mentalis = umysło­wy) ang. mentalism; fr. mentalisme

  metaf. Pogląd, według którego jedno­stkowy umysł i jego subiektywne stany stanowią jedyną rzeczywistość. Terminem tym określa się zwłaszcza idealizm subie­ktywny G. Berkeleya i G. W. Leibniza, rza­dziej — idealizm logiczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKSYMALIZM

   

  MAKSYMALIZM (nłc. maximalis = naj­większy)

  Postawa przeciwstawna os—> minimalizmowi.

  Pretendowanie do wyjaśniania całej rzeczywistości, zmierzanie do systemowego rozwinięcia wszystkich działów filozofii.

  et. Wysuwanie wielu skrajnych po­stulatów moralnych i stosowanie suro­wych kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANICHEIZM

   

  MANICHEIZM (określenie utworzone od obocznej formy łacińskiej imienia Maniego — Manichaeus) ang. manichaeism; fr. manicheisme; nm. Manichaismus, Manichaeismus

  Doktryna gnostyczna Maniego, który starał się połączyć tradycyjny dualizm staro­żytnej religii Zoroastra z chtystianizmem.

  Wszelka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATEMATYKA

   

  MATEMATYKA (gr. [sc. episteme]> = wiedza matematyczna, od mathema = nauka, wiedza, poznanie; wiedza matematyczna) łc. mathematica [sc. ars], mathesis; ang. mathematics; fr. la {les) mathematique{s); nm. Mathematik, Grofienlehre

  Dawniej — nauka o liczbach i figu­rach geometrycznych. W starożytnej Gre­cji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 476

  praca w formacie txt

Do góry