Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  METODA SOKRATEJSKA

   

  METODA SOKRATEJSKA ang. Socratic method; fr. methode socratique; run. sokratische Methode

  Metoda dialektyczna stosowana przez Sokratesa (ukazana w dialogach Plato­na), w której można wyróżnić trzy stopnie:

  1) elenktykę (he elegktike [sc. techne] = sztuka zadawania krzyżowych pytań, zbijania argumentów) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA TRANSCENDENTALNA

   

  METODA TRANSCENDENTALNA (nłc. methodus = sposób postępowania + transcendentalis, od łc. transcendens = przekraczający) ang. transcendental method; fr. methode transcendentale; nm. transzendentale Methode

  t. pozn. Najogólniej — metoda uzyski­wania wiedzy niepowątpiewalnej lub uja­wniania warurików...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA AFERETYCZNA

   

  METODA AFERETYCZNA <gr. methodos = badanie, sposób -i- aphairesis = abstrakcja)

  teol. Synonimiczna, pierwotna nazwa —> metody apofatycznej (używana do IV w. po Chr.), określająca wspinanie się ludz­kiego umysłu ku transcendencji poprzez kolejne twierdzenia o Bogu, uzyskiwane nie tyle — jak w metodzie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODOLOGIA

   

  METODOLOGIA <gr. methodos = bada­nie, sposób + logos = słowo, nauka) ang. methodology; fr. methodologie; nm. Methodenlehre, Methodologie

  Nauka o —> metodach; ze względu na to, jakimi metodami interesuje się dana na­uka i ze względu na poziom jej ogólności wyróżnia się:

  1. metodologię maksymalnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA ANALITYCZNA

   

  METODA ANALITYCZNA ang. analytic method; fr. methode analytique; rmi. analytische Methode

  metod. Metoda polegająca na stosowa­niu —> analizy (1,3). Wybitnym teoretykiem tej metody był R. Descartes, postulujący rozwiązywanie wszelkich zagadnień przez rozkładanie ich na problemy składowe.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METONIMIA

   

  METONIMIA (gr. <metonymia> - użycie jakiegoś jednego wyrazu zamiast drugie­go) łc. metonymia; ang. metonymy; fr. metonymie; nm. Metonymie

  Jeden ze sposobów (irmym jest -> meta­fora) pośredniego wskazywania na coś, polegający na zastąpieniu nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą drugiego, który...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA APOFATYCZNA

   

  METODA APOFATYCZNA <gr. methodos = badanie, sposób + apophatikós = prze­czący, negatywny)

  teol. W odróżnieniu od samej —> teologii apofatycznej (2) oznacza ona jedyrue ogól­ny kierunek dążenia ludzkiego umysłu do transcendencji poprzez kolejne negatywne twierdzenia o Bogu. Trudno jest zdefinio­wać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA INTROSPEKCYJNA

   

  METODA INTROSPEKCYJNA (nłc. methodus = sposób postępowania + introspectio = wglądanie do wnętrza, z łc. introspectus (od introspicere) = wgląd, miejsce, przez które można dokądś zajrzeć) ang. method of introspection, introspective method; fr. methode introspective; nm. Methode der...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /2 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METEMPSYCHOZA

   

  METEMPSYCHOZA <gr. metempsychosis> = przejście duszy z jednego ciała do drugiego) łc. metempsychosis; ang. metempsychosis; fr. metempsyc{h)ose; nm. Metempsychose, Seelenwanderung

  Wędrówka duszy, jej przenoszenie się z jednego ciała do drugiego. Według dok­tryn głoszących metempsychozę (a tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA

   

  METODA (gr. <methodos> = badanie, spo­sób) nłc. methodus; ang. method; fr. methode, procede; nm. Methode, Yerfahren

  1. metod. Powtarzalny sposób jakiego­kolwiek działania zwiększający jego spra­wność, wyznaczony poprzez spójny zbiórreguł; niekiedy: sam taki zbiór reguł. W węższym znaczeniu: sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /2 971

  praca w formacie txt

Do góry