Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MNIEMANIE

   

  MNIEMANIE gr. dóksa; łc. opinio; ang. opinion; fr. opinion; nm. Meinen, Meinung, Yermeinung

  psych., t. pozn. Przekonanie, że coś jest takie lub inne bądź że istnieje lub nie ist­nieje, nie wykluczające jednak całkowicie, tak jak —> pewność, obawy przed błędem; sąd lub sposób widzenia, który się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MINIMALIZM

   

  MINIMALIZM (nłc. minimalis = najmniej­szy) ang. minimalism

  Postawa przeciwstawna vs^> maksymalizmowi.

  Ograniczanie zakresu zainteresowań do wąskiego kręgu zagadnień, np. w filo­zofii sprowadzonych do jednego z jej dzia­łów, najczęściej ze względu na zacieśnia­nie poznania do tego, co jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIEJSCE (umiejscowienie)

   

  MIEJSCE (umiejscowienie) gr. topos, od­powiedź na pytanie: pou?; łc. locus, odpo­wiedź na pytanie: ubi?; ang. place, odpo­wiedź na pytanie: where?; fr. lieu, odpo­wiedź na pytanie: oh?; nm. Ort, odpowiedź na pytanie: wo?

  metaf. Jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa -> kategorii (1) bytu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROKOSMOS

   

  MIKROKOSMOS <nłc. <microcosmus> = mały świat, człowiek, z gr. mikros kosmos) ang. microcosm; fr. microcosme; rmi. Mikrokosmos

  Termin użyty po raz pierwszy przez Demokryta na określenie człowieka (enthropos mikros kosmos) jako istoty stanowiącej syntezę żywiołów i obraz całego bytu, a po­tem —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MILLENARYZM

   

  MILLENARYZM (nłc. millenarium = ty­siąclecie) ang. millenarian doctrine, millenarianism; fr. doctrine millenaire I millenariste; nm. Milleniumslehre

  syn.^ Chiliazm.

  Pojęcie poszerzone w stosunku do „chiliazmu", i z zabarwieniem pejoratyw­nym: wszelkie doktryny głoszące nastanie ery powszechnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIŁOSIERDZIE

   

  MIŁOSIERDZIE gr. agape; łc. caritas; ang. charity; fr. charite; nm. Liebe, Wohlthatigkeit

  1. et. Jedna z postaci —> miłości (6, 7), mianowicie miłość w znaczeniu caritas: oznacza ona miłość bliźniego, która ma się przejawiać przede wszystkim w dziedzi­nie woli — w działaniu dla jego dobra, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIŁOŚĆ

   

  MIŁOŚĆ gr. agape, philia (1), e'ros (2); łc. amor, caritas (= miłość bliźniego); nłc. dilectio (= miłość bezinteresowna); ang. love; fr. amour; nm. Liebe

  Pojęcie wieloznaczne, o wielkiej przy tym głębi znaczeniowej; często sprowadzane do uczucia (miłość afektywna) czy też wprost do doznań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /5 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIMESIS

   

  MIMESIS (gr. <mmesis> = naśladowanie; odtworzenie artystyczne)

  estet. Podstawowy termin starożytnej i współczesnej estetyki, oznaczający naśla­dowanie natury (jej wyglądu lub siły twórczej) w dziele sztuki. Mimesis jako katego­ria estetyczna została rozwinięta przez Ary­stotelesa (imitacja rzeczy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĘSTWO

   

  MĘSTWO gr. andreia; łc. fortitudo; ang. courage; fr. courage; nm. Tapferkeit

  et. Cnota kardynalna, której zadaniem jest przezwyciężanie przeszkód w dąże­niu do dobra i w zwalczaniu zła, a polega­jąca na opanowaniu zarówno strachu, jak i nieroztropnego zuchwalstwa. Do cnót związanych z męstwem zalicza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA PRÓB I BŁĘDÓW

   

  METODA PRÓB I BŁĘDÓW ang. method oftrial and error; fr. methode des essais et erreurs; nm. Yersuch-Irrtums-Methode

  metod. Sposób rozwiązywania jakiegoś problemu teoretycznego albo realizacji ja­kiegoś celu praktycznego polegający na metodycznym powtarzaniu kolejnych za­biegów, o ile okazują się one nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt

Do góry