Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MONIZM

   

  MONIZM (gr. mónos = jedyny) ang. monism; fr. monisme; run. Monismus

  Termin wprowadzony w XVIII w. przez Ch. Wolffa.

  Przeciwstawne -^ dualizmowi (1) i -> plu­ralizmowi stanowisko metafizyczne za­kładające jednorodność bytu, tj. sprowa­dzające całą rzeczywistość do jednej tylko zasady {—> syngularyzm)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODYFIKACJA

   

  MODYFIKACJA (1) = zmiana, ograniczenie; odmierzanie) ang. modification; £r. modification; nm. Modifikation, Abdnderung

  metaf. Nadawanie lub przyjmowanie jakiegoś nowego przypadłościowego spo­sobu bytowania bądź sam taki sposób by­towania.

  biol. Modyfikacje — zmiany właści­wości organizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOFILETYZM

   

  MONOFILETYZM mónos = jeden + phyle = szczep) ang. monophyletism, mono-phyletic evolution; fr. monophylie; nm. Mono-phylie

  biol. Wywodzenie danej grupy systema­tycznej roślin lub zwierząt z jednej ewolu­cyjnej linii rozwojowej, a w szczególności pogląd, według którego ludzie bez wzglę­du na -> rasę (2)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOMENT

   

  MOMENT (łc. = siła poru­szająca, ruch; czas trwania, chwila) gr. tó niln (Arystoteles) (1); ang. moment; fr. mo­ment; nm. Moment

  1. Moment teraźniejszy — korelat punktu w przestrzeni; jak —> czas (1) jest korelatem —> przestrzeni (1), tak mo­ment w stosunku do czasu jest tym, czym punkt w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOC ZBIORU

   

  MOC ZBIORU ang. power ofa set; fr. puissance d'un ensemble; nm. Mdchtigkeit einer Menge

  mat. Uogólnienie pojęcia liczności —> zbio­ru (1), obejmujące także zbiory nieskoń­czone. Wśród tych ostatnich rozważa się zbiory o mocy równej liczności zbioru liczb naturalnych, zwane przeliczalnymi, zbiory...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISTERIUM

   

  MISTERIUM (łc. <mysterium> z gr. <mi-steriom = tajemnica)

  W starożytności pogańskiej: mysteria — ryt sakralny lub uroczystość religijna, w której uczestniczyli jedynie wtajemru-czeni. Misteria orfickie, misteria eleuzyjskie (ku czci Demeter).

  teol. a) Odwieczny, skryty plan Boga dotyczący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISTYCYZM

   

  MISTYCYZM <gr. mystikós = dotyczący misteriów, mistyczny; tajemniczy) nłc. mysticismus; ang. mysticism; fr. mysticisme; nm. Mystizismus

  Inaczej: mistyka naturalna — posta­wa lub doktryna filozoficzno-religijna, in­spirowana przez neoplatonizm i gnosty-cyzm, oparta na przekonaniu o możliwo­ści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISTYKA

   

  MISTYKA (gr. mystikós = dotyczący mi­steriów, mistyczny; tajemniczy) nłc. mystice; ang. mysticism; fr. la mystiąue; nm. Mystik

  1. Nie wywołane przez człowieka do­świadczenie obecności Boga wewnątrz oso­by ludzkiej, pojawiające się nagle, bezpo­średnie, dostępne świadomości, o chara­kterze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIT

   

  MIT (gr. <mythos> (1, 2) = słowo, podanie, legenda, mit) nłc. mythos (1, 2); ang. myth; fr. mythe; nm. Mythus, Mythos

  1. Ujęcie w postaci obrazowej i udramatyzowanej jakichś rzeczywistych bądź postulowanych faktów i zdarzeń, będące pierwotną niekrytyczną formą wyjaśnia­nia świata przyrodniczego i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /2 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNEMIZM, MNEME

   

  MNEMIZM ang. mnemism; fr. mnemisme; nm. Mnemismus

  psych. Termin E. Bleulera odnoszący się do koncepcji pamięci zaproponowanej przez R. Semona (-^ mneme, —> engram); jej konsekwencją była lokalizacja pamięci w mó­zgu i potraktowanie psychiki jako funkcji układu nerwowego.

   

  MNEME (gr. mneme =...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt

Do góry