Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MONADA

   

  MONADA (gr. , -ados = jedność, jednostka) ang. monad; fr. monade; nm. Monade

  Termin pochodzenia pitagorejskiego; występuje on w różnych znaczeniach od czasów starożytnych poprzez średniowie­cze po czasy nowożytne na określenie in­dywidualnej, prostej substancji, stanowią­cej elementarny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODALNOŚĆ

   

  MODALNOŚĆ <łc. modus = miara, regu­ła, sposób) ang. modality; fr. modalite; nm. Modalitat

  1. metaf. syn.—> Modus (1).

  U I. Kanta — kategorie modalnosci: mo­żliwość (Moglichkeit) albo niemożliwość (Unmdglichkeit), rzeczywistość (istnienie) (Dasein) albo nierzeczywistość (nieistnienie)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOPSYCHIZM

   

  MONOPSYCHIZM mónos = jeden + psyche = dusza) ang. monopsychism; fr. monopsychisme; nm. Monopsychismus

   

  Pogląd przeciwstawny -^ monadyzmowi (1), nawiązujący do filozofii arabskiej (Awerroes) i żydowskiej, utrzymujący, że istnieje tylko jedna substancja duchowa, której cząstkami, przejawami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONADOLOGIA

   

  MONADOLOGIA (gr. monds, -ados = jedność, jednostka -I- logos = słowo, nauka) ang. monadology, monadism; fr. monadologie; nm. Monadologie

  Teoria budowy świata, zgodnie z któ­rą składa się on z elementarnych substan­cji > monad (1).

  Teoria —> monad (2); termin wzięty z tytułu wydanego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL

   

  MODEL (łc. modulus = miara, wzór) ang. model; fr. modele; nm. Modeli

  1. Przedmiot odwzorowujący całość al­bo fragment rzeczywistości już istniejącej (np. model Wszechświata) lub nie istnieją­cej (np. model społeczeństwa w ujęciu uto­pistów), w poszczególnym przypadku — takiej rzeczywistości, która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOTEIZM

   

  MONOTEIZM (gr. mónos = jedyny 4- theós = Bóg) nłc. monotheismus; ang. monotheism; fr. monotheisme; run. Monotheismus

  Stanowisko przyjmujące istnienie Boga jedynego (w przeciwstawieniu do —> politeizmu) i odrębnego od świata (w prze­ciwstawieniu do ^panteizmu). Odmia­nami monoteizmu są -^ deizm (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONADYZM

   

  MONADYZM fr. monadisme; nm. Monadism{us)

  Ogólna nazwa obejmująca te konce­pcje filozoficzne, w których centralnym pojęciem jest —> monada, jak np. kosmolo­gia G. Bruna, monadologia G. W. Leibniza. Elementy monadyzmu można odnaleźć w filozofii J. F. Herbarta i B. Bolzana; odnowicielami monadyzmu w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODERNIZM

   

  MODERNIZM (nłc. modernus = nowo­czesny, współczesny, modny) nłc. modernismus (2); ang. modernism; ix. modernisme; nm. Moderne

  Termin Moderne (w takim znaczeniu, jak podane niżej / 2 /) został wprowadzony pod koniec XIX w. przez austriackiego dramato-pisarza i krytyka teatralnego H. Bahra.

   

  1. Nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONERY

   

  MONERY (gr. moneres = prosty, samo­tny) ang. Monera, monerans; fr. moneres; nm. Moneren, niedere Protisten

  biol. Termin wprowadzony przez E. Haeckla na oznaczenie najprostszych, jedno­rodnych i pozbawionych struktury istot organicznych (bryłek białka), powstałych przez bezpośrednie przejście substancji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODUS

   

  MODUS (nłc. (1) = miara, reguła, sposób, rodzaj, typ) ang. modę (1-4), mood (5); fr. le mode; nm. Modus (1-4), Schlufimodus (5)

  metaf. W filozofii arabskiej i u J. Dunsa Szkota: sposób bytowania {modus essendi) jako określenie substancji. Modus substantialis — modus substancjalny, określa­jący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 865

  praca w formacie txt

Do góry