Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NADCZŁOWIEK

   

  NADCZŁOWIEK ang. overman, superman; fr. surhomme; nm. Ubermensch

  Termin Uebermensch zapożyczony został od J. W. Goethego, używany był też przez J. G. Von Herdera; samo pojęcie rozwinął F. W. Nietzsche.

  W elitarystycznej teorii wartości i mo­ralności F. W. Nietzschego — nazwa czło­wieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŻNOŚĆ

   

  MOŻNOŚĆ (potencja) gr. dynamis; łc. potentia; nłc. potentialitas; ang. potency; fr. puissance; nm. Potenz, Potentialitat, Vermógen, Konnen

   

  metaf. W sensie arystotelesowskim: aktu­alizowany przez dany -^ akt (1) zespół ograniczających go treści bytowych; korelat aktu, współkonstytutywny element...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURA LUDZKA

   

  NATURA LUDZKA gr. he physis ton anthrópon; łc. natura humana; ang. human na­turę; fr. nature humaine; nm. Menschennatur

  a) Natura w przeciwstawieniu do —> kul­tury (1): to, co w człowieku przyrodzone. Żywiołowe, instynktowne, w odróżnieniu od tego, co nabyte w doświadczeniu jed­nostkowym i społecznym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADZIEJA

   

  NADZIEJA gr. elpis; łc. spes; ang. hope, expectation; fr. esperance, espoir; nm. Hoffnung

  teol. Jedna z trzech cnót (2c) teologalnych (obok -^ wiary /3a/ i -> miłości /7/), oznaczająca przeciwstawne rozpaczy po­kładanie ufności w Bogu. Treścią tej uf­ności jest przekonanie, że nad całym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALISTYKA

   

  MORALISTYKA <łc. moralis = dotyczący obyczajów)

  et. Teoria zajmująca się zastosowa­niem ogólnych zasad moralnych do coraz bardziej szczegółowych i konkretnych sytuacji życia ludzkiego. Często utożsamia­na z ^ etyką (Ib) szczegółową i z ^ kazuistyką (1) w znaczeniu dodatnim.

  pot. Ogół...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTOR

   

  MOTOR (łc. = ten, kto porusza, od moveo = poruszam) gr. kinoun; nłc. movens; ang. mover, fr. moteur; nm. Beweger

  filoz. przyr., metaf. syn.^> Poruszyciel; ję­zykowa kalka łacińskiego tłumaczenia wy­rażeń użytych przez Arystotelesa w Meta­fizyce (III, 8; XI, 6-7):

  a) tó proton kinoun (= primum movens)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALIZM

   

  MORALIZM (łc. moralis = dotyczący obyczajów) fr. moralisme; nm. Moralismus

  Postawa praktyczna lub teoretyczna, która uznaje wartości moralne za podsta­wowe, mogące nawet zastąpić wszystkie inne (np. sprowadzanie religii do etyki). Moralizm występuje np. w poglądach So­kratesa, w perfekcjonizmie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYW

   

  MOTYW (nłc. motivus = poruszający) ang. motive; fr. motifi nm. Motiv, Beweggrund

  I. psych. Uświadomiony lub nieuświa­domiony przez podmiot —> czynnik (1, 4) jego zachowania lub powód wyłącznie ce­lowego działania. W szczególności przez „motyw" rozumie się:

  specyficzny czynnik zewnętrzny, ja­kim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALNOŚĆ

   

  MORALNOŚĆ nłc. moralitas; ang. morality, morals; fr. la morale, moralite; nm. Mo­rał, Moralitat, Sittlichkeit

  1. W sensie neutralnym: szczególna, normatywna relacja osoby-podmiotu do świata osób (także do siebie samego) i do związanego z nim świata wartości. Jako relatywna właściwość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWACJA

   

  MOTYWACJA (nłc. motivus = skłaniają­cy do ruchu) ang. motivation; fr. motivation; nm. Motwation

  psych. Układ wewnętrznie powiązanych, potencjalnie lub aktualnie działają­cych —> motywów (I).

  psych. Proces dynamizujący zacho­wanie i ukierunkowujący je ku jakiemuś celowi. U podłoża...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt

Do góry