Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NIEOSTROŚĆ

   

  NIEOSTROŚĆ ang. vagueness; fr. obscurite

  metod. Właściwość nazwy, której zna­czenie nie jest na tyle określone, żeby moż­na było rozstrzygnąć o dowolnym przed­miocie, czy należy on, czy też nie należy do zakresu tej nazwy. Właściwość ta bywa również nazywana niejasnością. Pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOPOZYTYWIZM

   

  NEOPOZYTYWIZM neos = nowy + -^ 'pozytywizm') ang. logical positivism; nm. Neopositwismus

  Francuzi (np. J. Lachelier, C. Le Roy) od­żegnują się od określenia neo-positivisme jako źle w ich odczuciu utworzonego (przed­rostek pochodzenia greckiego poprzedza­jący rdzeń pochodzenia łacińskiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEPODZIELONOŚĆ

   

  NIEPODZIELONOŚĆ gr. = adiairesis; nłc. « indivisibilitas, ~ indiuiduitas; ang. = indivisibility; fr. = indivisibilite; nm. ~ Ungeteilt-heit, ~ Unteilbarkeit

  metaf. W odróżnieniu od niepodzielno­ści — aktualna —> jedność (1) bytu, który nie dzieli się w sobie na byt i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUTRALIZM

   

  NEUTRALIZM (łc. neutralis = nijaki, niczyj) ang. neutralism

  metaf. Odmiana -> monizmu, według której rzeczywistość nie ma charakteru ani materialnego, ani duchowego bądź też cielesność i duchowość stanowią dwa równo­rzędne aspekty tego samego bytu (B. Spi­noza). —> Paralelizm (1).

  t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA O MORALNOŚCI

   

  NAUKA O MORALNOŚCI ang. mord sciences; fr. sciences morales; nm. Moralwis-senschaft

  et. Nazwa obejmująca wszelkie (tak­że normatywne) dyscypliny, które traktu­ją o -^ moralności (1).

  et. Dyscyplina zajmująca się jedynie opisem (nie zaś oceną) zjawisk moralnych. Rozpatruje ona m. in...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURYZM

   

  NATURYZM ang. naturism; fr. naturisme; nm. Naturismus

  Doktryna postulująca „powrót do na­tury" (hasło J. J. Rousseau) zarówno w ży­ciu indywidualnym, jak i społecznym.

  Doktryna F. M. Mullera, A. Kuhna i H. Steinthala, według której zasadniczym źró­dłem religii jest personifikowanie i kult...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATYWIZM (innatyzm)

   

  NATYWIZM (innatyzm) <łc. nativus = wrodzony, przyrodzony) ang. natwism; fr. natwisme; nm. Nativismus, Angehorensein Termin Nativismus wprowadzony został przez H. L. F. Helmholtza.

   

  t.pozn. syn.—> Racjonalizm (1) gene­tyczny, tj. pogląd dotyczący genezy po­znania, według którego w umyśle ludz­kim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA

   

  NAUKA gr. episteme; łc. scientia, disciplina; ang. science; fr. science; run. Wissenschaft, Lehre, Kunde

  1. W znaczeniu funkcjonalnym: zor­ganizowany proces poznawczy prowa­dzący do konstruowania teorii, czyli do nauki w sensie przedmiotowym (zob. ni­żej 11-21). Na proces ten składają się:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /5 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURALIZM

   

  NATURALIZM (łc. naturalis = przyro­dzony, naturalny) ang. naturalism; fr. naturalisme; ang. Naturalismus

  metaf. Stanowisko uznające naturę w znaczeniu kosmologicznym za ostatecz­ną rację jej własnego istnienia i działania, odrzucające zaś istnienie wszelkiego bytu transcendentnego. W historii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJA

   

  MUTACJA (łc. = zmiana) ang. mutation; fr. mutation; nm. Mutahon

  biol. Nieciągła zmiana materiału gene­tycznego, polegająca na zmianie struktury fizycznej lub chemicznej kwasów nuklei­nowych (RNA — kwas rybonukleinowy, DNA — kwas dezoksyrybonukleinowy) (H. de Vries, 1909). Wyróżnia się m. in...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt

Do góry