Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NAUKOZNAWSTWO

   

  NAUKOZNAWSTWO nm. Wissenschaft der Wissenschaften

  Nauka o —> nauce (I) stanowiąca zespół zagadnień z zakresu socjologii nauki, psy­chologii nauki, ekonomiki nauki oraz polityki nauki, z ewentualną podbudową teo­retyczną w postaci historii nauki i -^ filo­zofii nauki. Bliskoznacznikiem terminu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEPOZNAWALNOŚĆ

   

  NIEPOZNAWALNOŚĆ nłc. incognosci-bilitas; ang. incognisable, unknowable (= nie­poznawalny); fr. inconnaissable (= niepo­znawalny); nm. unerkennbar (= niepozna­walny)

  t. pozn. Właściwość tego, co nie może być poznane, mimo iż jest rzeczywiste. Niepoznawalność świata lub Boga jest zasadniczą tezą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIC

   

  NIC gr. ouden; łc. nihil; ang. nothing; fr. rien; nm. Nichts

  Bezpośredni rezultat zaprzeczenia (prze­kreślenia) czegokolwiek w akcie intencjo­nalnym; pozytywne określenie negatywne­go wyniku takiego przekreślenia (tj. wyniku przekreślającej funkcji negacji). „Nic" (czyli „coś" przekreślone) nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWYK

   

  NAWYK gr. heksis, to synethes (Arystote­les); łc. habitus; ang. habit; fr. habitude; rwa. Gewohnheit

  psych. Celowo lub przypadkowo utr­walona w postaci automatyzmu —> dyspo­zycja (2) do jakiegoś zachowania, prze­ważnie działania, nabyta poprzez jego po­wtarzanie. Stanowi element celowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NICOŚĆ

   

  NICOŚĆ gr. meden; nłc. non ens, non res (R. Descartes); ang. nothingness; fr. neant; nm. Nichtigkeit

  1. metaf. syn.-^ Nic (1), syn.^> niebyt (lA); rezultat przekreślającej funkcji -^ negacji (3B) odniesionej do wszelkiej egzystencji.Pojęcie to ex definitione nie ma żadnego desygnatu; ma ono charakter...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZWA

   

  NAZWA gr. ónoma; łc. nomen; ang. name; fr. nom; nm. Name, Eigenname

  2. log. Wyrażenie, które się nadaje do roli podmiotu zdania (nie zaś do roli orze­cznika).

  Określenie drugie (2), które jest węższe, stosuje się do języka -> rachunku kwantyfikatorów, natomiast określenie pierwsze (2) dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEBYT

   

  NIEBYT gr. me ón; ang. non-being; fr. non-etre; nm. Nichtseiendes

  1. metaf. W tradycji arystotelesowsko--tomistycznej: to, co nie jest —> bytem, to, co rue istnieje. Rozróżnia się:

  niebyt absolutny — czyste zaprze­czenie (—> negacja /3B/) bytu pojętego metafizycznie, a więc bytu jako bytu. Nie­byt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NECESSYTARYZM

   

  NECESSYTARYZM (łc. necessitas = ko­nieczność) ang. necessitarianism; fr. necessitarisme

  Nazwa nie zleksykalizowana jeszcze ogó­lnie w języku polskim, stosowana np. przez historyka idei J. Domańskiego.

  W odniesieniu do poglądów starożyt­nych: określenie zmienności zaznaczającej się w obrębie danej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDORZECZNOŚĆ

   

  NIEDORZECZNOŚĆ gr. atopia; nłc. absurditas; ang. absurdity (1), inconsistency (2); fr. absurdite, nonsens; nm. Ungereimtheit, Unsinnkeit, Widersinn

  log. Wypowiedź sprzeczna wewnę­trznie (syn.—> absurd /I-I/). Dowód przez sprowadzenie do niedorzeczności (inaczej: do absurdu; reductio ad absurdum)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGACJA

   

  NEGACJA (łc. = zaprzeczenie) gr. apóphasis; ang. negation, denial (2, 3); fr. negation; nm. Yerneinung, Negation, Negierung

  log. Wyrażenie złożone z jakiegoś zda­nia i symbolu ~ z -> rachunku zdań, o po­staci ~p, gdzie p jest symbolem zmiennym reprezentującym dowolne zdanie (w in­nych notacjach:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt

Do góry