Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NOOLOGIA

   

  NOOLOGIA (gr. nous = umysł, rozum + logos = słowo, nauka) ang. noology; fr. noologie; nm. Noologie

  Termin o rodowodzie XVII-wiecznym, przybierający rozmaite odcienie znacze­niowe, lecz dotyczący zasadniczo, zgod­nie ze swą etymologią, wiedzy o umyśle i jego funkcjach.

  Według Ch. A. Crusiusa: tyle...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOEZA

   

  NOEZA (gr. = zdolność rozumie­nia, inteligencja; myślenie; pojęcie, idea) ang. noesis; fr. noese; nm. Noesis

  U Platona: poznanie intuicyjne (noe­sis) w przeciwstawieniu do poznania dyskursywnego (didnoia); myśl czysta, którą człowiek poznaje Dobro oraz podległe mu idee.

  W fenomenologii: akt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIESPRZECZNOŚĆ

   

  NIESPRZECZNOŚĆ ang. non-contradiction (1, 3), consistency (2); fr. non-contradiction (1,3), consistance (2); nm. Widerspruchs-freiheit (1,3), Vertrdglichkeit (2)

  log. Niezachodzenie stosunku -^ sprze­czności między zdaniami lub sądami.

  metod. Własność —> systemu deduk­cyjnego polegająca na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOMINALIZM

   

  NOMINALIZM (nłc. nominalis = doty­czący imienia, nazwy) ang. nominalism; fr. nominalisme; nm. Nominalismus

  1. Jedno z głównych stanowisk w spo­rze o uniwersalia (-^ powszechniki /1 /), wiązane zazwyczaj ze skrajnym —> empiryzmem (la) i przeciwstawne -> reali­zmowi (3) pojęciowemu, utrzymujące, że nazwy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEŚMIERTELNOŚĆ

   

  NIEŚMIERTELNOŚĆ gr. athanasia; łc. immortalitas; ang. immortality; ix. immortalite; nm. Unsterblichkeit, Immortalitat

  1. Zaprzeczenie śmiertelności, która oz­nacza podleganie żyjącego bytu cielesne­go śmierci jako faktowi biologicznemu; zaprzeczenie to dotyczy zwykle bytu psy­chofizycznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOMOGENEZA

   

  NOMOGENEZA (gr. nómos = prawo na­turalne + genesis = pochodzenie) ang. nomogenesis

  filoz. przyr. Doktryna, według której przebieg zjawisk i procesów ewolucyjnych dokonuje się nie dzięki przypadkowi i zda­rzeniom losowym, ale jest ściśle zdeter­minowany (przez prawa przyrody).

  biol. Przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEŚWIADOMOŚĆ

   

  NIEŚWIADOMOŚĆ ang. unconscious; fr. l'inconscient; run. Unbewufite

  1. W psychoanalizie (S. Freud): nie­świadomość jednostkowa {personliche Unbewufite) — najgłębsza warstwa psychiki ludzkiej, niedostępna świadomo­ści, lecz wywierająca silny wpływ na nią i na zachowanie się człowieka; często...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOMOTETYCZNY

   

  NOMOTETYCZNY <gr. nomothetikós = dotyczący prawodawstwa, prawodawczy) ang. nomothetic; fr. nomothetique; nm. nomothetisch

  metod. Określenie wprowadzone przez W. Windelbanda, odnoszące się do nauk, które formułują prawa ogólne, w przeciw­stawieniu do nauk —> idiograficznych, jak np. historia, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEZMIENNOŚĆ

   

  NIEZMIENNOŚĆ łc. immutatio; nłc. immutabilitas, incommutabilitas; ang. immutahility; fr. immutabilite, invariabilite; nm. Unveranderlichkeit

  Niezmienność absolutna — atrybut —> absolutu (1), wykluczający jakąkolwiek —> zmianę.

  Niezmienność relatywna — cecha ja­kiegoś przedmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEROZSTRZYGALNOŚĆ

   

  NIEROZSTRZYGALNOŚĆ ang. undecidability; fr. indecidabilite; nm. Unentscheid-barkeit

  metod. Własność —> systemu dedukcyj­nego polegająca na braku metody, która by pozwoliła stwierdzić, czy dane wyraże­nie należy, czy nie należy do tego systemu.

  vs^> Rozstrzygalność.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt

Do góry