Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  OCENA

   

  OCENA gr. timena; łc. aestimatio, iudicium (2); ang. appreciation, evaluation; fr. appreciation, jugement; nm. Bewertung, Beurteilung, Wertschtzung

  1. Zdanie wartościujące, czyli zdanie, którego treścią jest sąd rozumu orzekają­cego o -^ wartości (1, 2) jakiejś istniejącej rzeczy lub idei (tzn. o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /3 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBIEKTYWNOŚĆ

   

  OBIEKTYWNOŚĆ (nłc. obiectivus = od­noszący się do przedmiotu) nłc. obiectivitas; ang. objectivity; fr. objectivite; nm. Objektivitat

  metaf. Cecha tego, co należy do rze­czywistości pozapodmiotowej i istnieje niezależnie od świadomości; inaczej: przedmiotowość.

  t. pozn. Charakter poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMATYWIZM

   

  NORMATYWIZM normatif= norma­tywny, służący za regułę, z łc. norma = pra­widło) nm. Normativismus

  Zapoczątkowany przez H. Kelsena kie­runek w filozofii prawa, który nawiązując do kantyzmu, w kwestii istnienia -> pra­wa (IB) naturalnego i jego mocy obowią­zującej zajmuje stanowisko -^ pozytywizmu (5)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBJAWIENIE

   

  OBJAWIENIE gr. apokdlypsis; łc. revelatio; ang. revelation; fr. revelation; nm. Offenbarung

  teol. W religii chrześcijańskiej: nadprzy­rodzone, osobowe i zbawcze ujawnianie się Boga człowiekowi w historii, przede wszy­stkim w Jezusie Chrystusie, mające chara­kter wydarzenia oraz dialogu nawiązanego przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOOSFERA

   

  NOOSFERA (fr. , z gr. nous = umysł, rozum + sphatra = kulista przestrzeń, niebo) ang. nodsphere; nm. Noosphtire

  Termin wprowadzony przez P. Teilhar­da DE Chardin — na zasadzie analogii do takich terminów, jak „litosfera", „hydro­sfera", „biosfera" itp. — na oznaczenie sfe­ry życia ludzkiego, określanej jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NONSENS

   

  NONSENS (łc. non = nie + sensus = spo­sób myślenia; zdolność myślenia; znacze­nie) ang. nonsense, meaningless; fr. non­sens; nm. Unsinn, Sinnlos

  log. Wypowiedź pozbawiona —> spój­ności (2) syntaktycznej, a więc będąca cią­giem wyrazów zbudowanym niezgodnie z regułami składni danego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIHILIZM

   

  NIHILIZM (łc. nihil = nic) nłc. nihilismus; ang. nihilism; fr. nihilisme; nm. Nihilismus

  Termin wprowadzony przez F. H. Jacobiego na określenie skrajnego idealizmu teoriopoznawczego.

  metaf. Doktryna, według której nie istnieje żadna rzeczywistość substancjal­na. Niłiilizm metafizyczny łączył z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOOGENEZA

   

  NOOGENEZA (fr. <noogenese>, z gr. nous = umysł, rozum + genesis = pochodzenie)

  U P. Teilharda de Chardin: proces kształ­towania się i rozwoju —> noosfery, dokonu­jący się głównie dzięki -^ kompleksyfikacji.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOEMAT

   

  NOEMAT (gr. nóema = myśl) ang. noema; fr. noeme; nm. Noema

   

  W terminologii fenomenologicznej: treść myślenia, to, co się myśli, w odróżnieniu od -^ noezy (2), czyli aktu myślenia.

  U E. Husserla (z okresu Idei): przedmio­towy korelat intencji danego aktu świado­mości (noezy), uzyskiwany po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIESKOŃCZONOŚĆ

   

  NIESKOŃCZONOŚĆ gr. to dpeiron; łc. infinitas, infinitio; ang. infinity, infinitude; fr. infinite, rinfini; nm. Unendlichkeit

  1. W filozofii starożytnej przedchrześcijańskiej: niedostatek porządku, -^ chaos, którego synonimami są zmienność i wol­ność, a przeciwieństwem nie tylko skończoność, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 643

  praca w formacie txt

Do góry