Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ODDZIELANIE

   

  ODDZIELANIE (tłum. łc. ) łc. = separatw; nłc. disiunctio, ~ segregatio (= od­dzielanie od materii); ang. disjunction; fr. disjonction; nm. Auseinanderhaltung

  t. pozn., psych. W tradycji arystotelesowsko-scholastycznej: odróżnianie przez intelekt jednych elementów rzeczywisto­ści od drugich. Oddzielanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA TEORIA SYSTEMÓW (teo­ria systemów /układów/ ogólnych)

   

  OGÓLNA TEORIA SYSTEMÓW (teo­ria systemów /układów/ ogólnych) ang. generał system{s) theory; fr. theorie generale des systemes; nm. allgemeine Systemtheorie, Systemlehre

  Teoria przedmiotu złożonego, mogąca służyć za model pewnych ogólnych aspe­któw rzeczywistości. Podstawowym poję­ciem jest w niej ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNIESIENIE

   

  ODNIESIENIE ang. reference; fr. reference; nm. Bedeutung (1), Referenz (2), Bezug

  log. To, co dane wyrażenie oznacza.

  W językoznawstwie: referencja — określenie jednej z dwóch podstawo­wych i uniwersalnych funkcji języka, mia­nowicie funkcji referencyjnej (drugą jest funkcja predykatywna; —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNOŚĆ (powszechność)

   

  OGÓLNOŚĆ (powszechność) nłc. generalitas, ~ universalitas; ang. generality; fr. generalite; nm. Allgemeinheit

  1. t. pozn. W przeciwstawieniu do szcze­gółowości, jednostkowości — funkcja ujęć intelektualnych takich jak -^ pojęcie (1) czy -^ idea (IIAb) ogólna (-^ gatunek /I, 2/, urodzaj /I...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ang. responsibility, liability (2); fr. responsabilite; nm. Yerant-wortung, Yerantwortlichkeit

  1. et. Odpowiedzialność mora­lna — relacja działającego podmiotu do jego czynów świadomych (-> poczytal­ność) i wolnych, polegająca na tym, że —> dobro (3A) lub zło zawarte w treści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGRANICZENIE

   

  OGRANICZENIE łc. łerminatio; nłc. limitatio (1); ang. limitation; fr. limitation; nm. Limitation, Beschrdnkung

  metaf. W tradycji arystotelesowsko--tomistycznej: limitacja (limitatio) — zrelatywizowanie —> aktu (1) do ograni­czającej go —> możności (Ab) {-^ akt i moż­ność), decydujące o jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRĘBNOŚĆ

   

  ODRĘBNOŚĆ nłc. particularitas; ang. particularity; fr. particularite; rmi. Besonderheit

  metaf. Oddzielenie konkretnego —> bytu jako jedności od innych bytów. Wszystko, co jest bytem, jest nie tylko niepodzielone w sobie na byt i —> niebyt (lA) absolutnie wzięty (aspekt ^jedności /la/), ale rów­nież jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZYWISTOŚĆ

   

  OCZYWISTOŚĆ gr. enargeia; łc. evidentia; ang. evidence; fr. evidence; nm. Evidenz

  1. t. pozn.

  A) W nurtach arystotelizują-cych (najwyraźniej u Awicenny i u J. Maritaina): właściwość przysługująca pierw­szym zasadom bytu i myślenia (tożsamo­ści, /nie-/sprzeczności, wyłączonego środka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKAZJA

   

  OKAZJA (łc. = sposobność, wła­ściwa pora, okoliczność) gr. kairós; ang. occasion; fr. occasion; nm. Gelegenheit, Veranlassung

  Przemijająca, najczęściej przypadko­wa, niezależna od działającego podmiotu okoliczność, która pobudza go do określo­nego działania i je ułatwia (—> kairós Ul)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRUCH

   

  ODRUCH ang. reflex {reflex action); £r. le reflexe; nm. Reflex {Reflexbe'wegung)

  psych. Motoryczna lub wydzielnicza re­akcja organizmu na stymulację wewnętrz­ną lub zewnętrzną, zachodzącą za pośrednictwem ośrodkowego układu nerwowe­go. Odróżnia się odruchy bezwarun­kowe (wrodzone) i warunkowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt

Do góry