Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  OKULTYZM

   

  OKULTYZM (łc. occultus = zakryty, taje­mny) nłc. occultismus; ang. occuliism; fr. occultisme; mn. Okkultismus

  Wiara w istnienie tajemnych sił mate­rialnych lub duchowych, niedostępnych normalnemu poznaniu, oraz ogół związanych z nią praktyk magicznych. Przed­miotem zainteresowań okultystycznych mogą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONOMATOID

   

  ONOMATOID (gr. ónoma = nazwa + eidos - obraz, postać, wzór)

  W terminologii T. Kotarbińskiego: w od­różnieniu od nazwy konkretnej, określanej jako nazwa rzetelna — nazwa pozorna, czyli taka, której desygnatami nie są ani rzeczy, aru osoby i która z tego powodu nie nadaje się na orzecznik w zdaniach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONTOGENEZA

   

  ONTOGENEZA (gr. td ón, óntos = byt, bytu + genesis = pochodzenie) ang. ontogenesis, ontogeny; fr. ontogenese, ontogenie; nm. Ontogenesis, Ontogenese, Ontogenie

  Termin pochodzenia angielskiego, z za­kresu teorii ewolucji; ontogenesis, o ile nie występuje jako synonim słowa ontogeny, dotyczy w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONTOLOGIA

   

  ONTOLOGIA (nłc. , z gr. tó ón, óntos = byt, bytu + logos = słowo, nauka) nłc. ontosophia; ang. ontology; ix. ontologie; nm. Ontologie

  Nazwa wprowadzona przez R. Gocleniusa (1613), podjęta przez J. Clauberga (1646) jako antologia lub ontosophia, a nastę­pnie — przygodnie — przez G. W. Leibni­za, i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICZNOŚCI

   

  OKOLICZNOŚCI łc. circumstantiae; ang. circumstances; fr. circonstances; nm. Umstande

  et. Zbiór składników -^ czynu (1) oce­nianego pod względem moralnym i pra­wnym, których wyróżnienie uzyskuje się odpowiadając na następujące pytania: kto? co? gdzie? za pomocą czego lub przy czyjej pomocy? dlaczego? w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODBICIE

   

  ODBICIE gr. typosis (= odciśnięcie); nłc. reflexio; ang. reflex; fr. reflet; nm. Reflexion, Abbild

  W materialistycznych teoriach pozna­nia, w szczególności w teorii materiali­zmu dialektycznego: proces odzwiercie­dlania (rekonstrukcji) materialnej rze­czywistości w świadomości człowieka. Według teorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKAZJONALIZM

   

  OKAZJONALIZM ang. occasionalism; fr. occasion{n)alisme; ran. Occasionalismus, Okkasionalismus

  Teoria, według której nie istnieją przy­czyny sprawcze poza Bogiem, a różne spo­soby bytowania stworzeń są jedynie -^ oka­zjami (2) Jego aktywności sprawczej. W ob­rębie świata stworzonego działają tylko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRYWANIE

   

  ODRYWANIE nłc. abstractio (1); ang. abstraction (1), rule of modus ponens (2); fr. abstraction (1); nm. Abstraktion (1), Abtren-nungsregel (2)

  t. pozn., psych. Abstrahowanie (-> ab­strakcja /I-I/).

  log. Operacja na zdaniach określona następującą regułą (rule of modus ponens): Jeżeli jest tezą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODBITKA (POZNAWCZA)

   

  ODBITKA (POZNAWCZA) gr. typos; nłc. exemplatio, exemplatum

  W materialistycznych teoriach po­znania: rezultat —»odbicia jakiegoś frag­mentu materialnej rzeczywwistości w pozna­jącym podmiocie. Na przykład w starogreckich koncepcjach spostrzegania (u Empedoklesa, Demokryta, Kleantesa): eidola...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGLĄD

   

   

  OGLĄD gr. theoria; nłc. conspectio, intuitus; ang. view; fr. la vue intuitive; nm. Anschauung

  t. pozn. Bezpośrednie, naoczne ujęcie poznawcze czegoś {-^ naoczność). Może to być:

  ogląd zmysłowy — wstępne uj­mowanie poznawanej rzeczywistości za pośrednictwem zmysłów (np. ogląd wzrokowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt

Do góry