Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PANKOSMIZM

   

  PANKOSMIZM <gr. pan = wszystko + kosmos = porządek, świat, ład wszechświatowy) ang. pancosmism; fr. pancosmisme

  Termin wprowadzony przez G. Grote'a na określenie —> panteizmu (b) naturalistycznego jako doktryny, według której świat jest jedyną i nietranscendentną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZNACZANIE

   

  OZNACZANIE łc. designatio; ang. desig­nation (1), reference (2); fr. designation; nm. Bezeichnung

  log. Desygnacja — jedna z fun­kcji semantycznych dotycząca stosurtku między —> nazwą a jej —> desygnatem, po­legająca na tym, że dana nazwa wskazuje poprzez swój sens na jakiś przedmiot, o którym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANLOGIZM

   

  PANLOGIZM (gr. pan = wszystko + lo­gos = słowo, nauka) ang. panlogism, pallogisme; fr. panlogisme; nm. Panlogismus

  Nazwa utworzona przez J. E. Erdmanna (1853) na określenie doktryny G. W. F. He­gla, odnoszona później również do do­ktryny G. W. Leibniza.

  syn.-^ Panteizm (d) idealistyczny G. W. F. Hegla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZNAKA

   

  OZNAKA gr. tó tekmerion; łc. signum; ang. symptom; fr. signe naturel (1, 3); nm. Anzeichen

  syn.-^ Znak (2) naturalny — rzecz lub zdarzenie występujące w naturalnym zwią­zku z inną rzeczą lub zdarzeniem, tak że na podstawie pierwszej można z pewnym prawdopodobieństwem wnioskować o znaj­dowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANPSYCHIZM

   

  PANPSYCHIZM <gr. pan = wszysko + psyche = tchnienie, dusza) ang. panpsychism; fr. panpsychisme, pampsychisme; nm. Panpsychismus, Pampsychismus

  filoz. przyr., metaf. Doktryna przyjmują­ca, że wszelka materia jest nie tylko oży­wiona (—> hylozoizm), lecz także jest natu­ry psychicznej, której najpełniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALINGENEZA

   

  PALINGENEZA (gr. = od­rodzenie, rozpoczęcie nowego życia po śmierci, od palin = znowu + genesis = po­wstanie) ang. palingenesis; fr. palingenesie, palingenese; nm. Palingenesie

  1. Powtórne powstanie (które może się powtarzać w nieskończoność):

  świata, np. w teorii -^ wiecznych po­wrotów (stoicy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANSOMATYZM

   

  PANSOMATYZM <gr. pan = wszystko + sóma = ciało)

  metaf. Odmiana —> materializmu (Ic) re­prezentowana przez T. Kotarbińskiego, we­dług którego wszystko, co istnieje, ma ce­chy fizyczne. —> Reizm (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ

   

  PAMIĘĆ gr. mneme; łc. memoria; ang. memory; fr. memoire; nm. Geddchtnis, Erinnerung

  1. psych, t. pozn. Zdolność do odtwarza­nia sobie lub do rozpoznawania tego, co minione, a co było niegdyś przedmiotemspostrzegania lub działania, treścią prze­żywania, jako przeszłość utrwalona i prze­chowywana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „OSIOŁ BURIDANA"

   

  „OSIOŁ BURIDANA" nłc. asinus Buridani; ang. Buridan'sass {the concept ofa "liberty of indijference"); fr. dne de Buridan {ar­gument pour la «liberte d'indijference»)

  Przykład-argument za wolnością woli, w żadnej mierze nie zdeterminowanej swoim przedmiotem {liberum arbitrium indijferentiae — określenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANSPERMIA

   

  PANSPERMIA (gr. <panspermia> = mie­szanka z wszelkiego gaturiku nasion, od pan = wszystko + sperma = nasienie, zaro­dek) ang. panspermy, panspermism; fr. panspermie; nm. Panspermie

  Mieszanina pierwiastków według te­orii kosmogonicznej Anaksagorasa.

  filoz. przyr. Pogląd na —> abiogenezę (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt

Do góry