Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PASYWIZM

   

  PASYWIZM (nłc. passivus = bierny) ang. passivity; fr. passivite; nm. Passivismus, Passwitłit

  Postawa i zarazem stanowisko teorety­czne wyrażające się w twierdzeniu, że bierność jest bardziej godna zalecenia niż działanie. Na przykład w etyce pasywizm wyraża się w haśle niesprzeciwiarua się złu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAPSYCHOLOGIA

   

  PARAPSYCHOLOGIA (gr. para = obok + ->'psychologia') ang. parapsychology, parapsychics, psychici all research (= poszu­kiwania psychiczne); fr. parapsychologie, metapsychologie, la metapsychologie; run. Para­psychologie, Metapsychik

  Dziedzina badań z pogranicza psychologii, miająca za przedmiot zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARENKLIZA

   

  PARENKLIZA (gr. <parekklisis> = odchy­lenie) ang. parenklisis, dinamen

  W fizyce epikurejskiej — charakterysty­czna właściwość znajdujących się w cią­głym ruchu i poruszających się w próżru atomów: wykazują one zdolność minimal­nego odchylania się od linii prostej na sku­tek drgnięć, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARALELIZM

   

  PARALELIZM (gr. parallelismós = zesta­wienie, porównanie — neologizm utwo­rzony od pardllelos - równoległy, dający się zestawiać, porównywać) ang. parallelism (psychophysical parallelism III); fr. paralldisme (parallelisme psychophysiologicjue, p. psychophysicjue IIl); nm. Parallelismus (psychophysischer...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARALOGIZM

   

  PARALOGIZM (gr. <paralogismós> = [ro­zumowanie] przeciwko rozumowi, mijają­ce się z rozumem) ang. paralogism; fr. paralogisme; rm\. Paralogismus, Fehlschlufi

  log. Rozumowanie niepoprawne, zwła­szcza — w odróżnieniu od -^ sofizmatu — takie, w którym nieświadomie naruszo­no prawa logiki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTEIZM

   

  PANTEIZM (gr. pan = wszystko + theós = Bóg) nłc. pantheismus; ang. pantheism; fr. pantheisme; nm. Pantheismus

  Termin wprowadzony na pocz. XVm w. przez J. Tolanda (1705, pantheist — „panteista"; wkrótce potem, w 1709 r., pojawiło się słowo pantheism).

  Ogólna nazwa doktryn utożsamiających Boga ze światem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARADOKS

   

  PARADOKS (gr. parddoksos = mijający się z mniemaniem, nieoczekiwany) ang. paradox; fr. paradoxe; nm. Paradoxon, Paradoxie

  1. Rozumowanie, którego przesłanki ja­ko takie są oczywiste, ale wskutek nie­ostrości wyrażeń prowadzą do wniosków afirmujących sprzeczność; syn.—» antyno­mia (1). Rozumowania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARADYGMAT

   

  PARADYGMAT (nłc. <paradigma> (1) = przykład, wzór, z gr. parddeigma = wzór, model) ang. paradigm; fr. paradigme; nm. Paradigma

  Termin zapożyczony z językoznawstwa, wprowadzony do filozofii nauki przez Th. S. Kuhna (1962).

  W językoznawstwie: paradygmat gra­matyczny — zespół form deklinacyjnych lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANKALIZM

   

  PANKALIZM (gr. ipan = wszystko + kalós = piękny) ang. pancalism; fr. pancalisme; nm. Pankalismus

  Termin wprowadzony przez J. M. Baldwina (1915) na określenie doktryny, we­dług której —> piękno (1) jest nadrzędną normą tego, co może być ukształtowane estetycznie, a czego zespół stanowi rzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSOBOWOŚĆ

   

  OSOBOWOŚĆ ang. personality; fr. personnalite; nm. Personlichkeit, Personalitat

  metaf. Bycie —> osobą (1), sposób kon­kretnego istnienia konstytuujący samoist­ną naturę rozumną jako osobę.

  psych. Względnie trwała struktura ściśle z sobą współdziałających, aktualnych i potencjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 407

  praca w formacie txt

Do góry