Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PERFEKCJONIZM (perfekcjoryzm)

   

  PERFEKCJONIZM (perfekcjoryzm) <łc. perfectio = doskonałość) ang. perfedionism; fr. perfectionnisme; nm. Perfektionismus, Perfektiobilismus, Volkommenheits theorie

  et. Odmiana—> eudajmonizmu utożsa­miająca —> szczęście z -^ doskonałością (2) moralną, zwłaszcza indywidualną. Perfekcjonizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERFORMANCJA

   

  PERFORMANCJA (ang. <performance> = dokonanie, osiągnięcie, odegranie (roli), od nłc. performo = przekształcam, kształtu­ję inaczej) fr. performance; nm. Performanz

  Termin zastosowany przez N. Chomsky'ego (1965) na określenie bieżącego uży­cia mowy w konkretnych sytuacjach. Na dokonawczą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERFORMATYW

   

  PERFORMATYW <tłum. ang. <performative use>)

  Według teorii języka rozwijanej przez je­den z kierunków —> filozofii analitycznej (c) — wyrażenie (mające najczęściej postać zdania z podmiotem w pierwszej osobie liczby pojedynczej), które przez sam fakt wygłoszenia go powoduje stan rzeczy, o którym mówi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSEITAS

   

  PERSEITAS (nłc. <perseitas> z łc. per se = przez się) ang. perseity; nm. Perseitdt

  Termin J. Dunsa Szkota.

  metaf. Stan tego, co istnieje samo przez się, ale, w odróżnieniu od —> aseitas, nie z sa­mej swojej istoty; zdolność bezpośredniego otrzymania istnienia, właśdwa —> substancji (1), w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEŁNIA

   

  PEŁNIA gr. pleroma; nłc. pleroma, plenitudo, plenitas; ang. plenitude, fullness; fr. plenitude; nm. Fiille, Vollheit

  1. metaf. syn.-^ Doskonałość (1), zwłaszcza doskonałość absolutna lub byt urze­czywistniający całkowicie swój wzór (peł­nia bytu),

  2. estet. Zupdność wyposażenia natury danego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSONALIZACJA

   

  PERSONALIZACJA (tłum. fr. <personnalisation>, z nłc. personalis = osobisty) Termin Teilharda de Chardin oznaczający:

  rozwój osoby ludzkiej, który polega na: a) rozwoju indywidualnym, b) zacieś­nianiu i pogłębianiu więzi z innymi ludźmi, c) zachowywaruu i zacieśnianiu jedności z Najwyższą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARONIMY

   

  PARONIMY (gr. <tó parónyma> (1) = przy­domki) łc. paronyma (1); nłc. denominativa (1); ang. paronyms; fr. paronymes; nm. Paronyme

  U Arystotelesa {Kateg., 1 a 12): w od­różnieniu od —> homonimów (1) i -^ syno­nimów (1) — rzeczy, których nazwy są de­rywatami (wyrazami pochodnymi), utwo­rzonymi od nazwy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARTYCJA

   

  PARTYCJA <łc. <partitio> = podział; dzie­lenie) gr. merismós; ang. partition; fr. partition; rrm. Partition, Teilung

  Klasyfikacja rzeczowa, tj. podział doko­nywany — najczęściej w myśli — na ja­kimś —> zbiorze (2) w sensie kolektyw­nym, a więc podział jakiejś całości na czę­ści przestrzenne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARTYCYPACJA

   

  PARTYCYPACJA (nłc. <participatio> = bra­nie w czymś udziału, uczestnictwo, udział, jako tłum. gr. <metheksis> (1) = uczestnicze­nie, uczestnictwo) ang. participation; fr. participation; nm. Partizipation (1), Teilnahme, Teilhabe

  metaf. Termin ogólny wyrażający szcze­gólną relację ontyczną, w której...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARUZJA

   

  PARUZJA (gr. <iparousia> = obecność, przy­bycie) ang. parousia; nm. Parusie, Gegenwart

  U Platona: obecność -^ idei (la) w rze­czach podpadających pod zmysły.

  W chrześcijaństwie — powtórne przyj­ście Chrystusa na sąd ostateczny.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt

Do góry