Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PEWNOŚĆ

   

  PEWNOŚĆ nłc. certitudo; ang. certitude, certainty (2), assurance; £r. certitude, assurance, surete; nm. Gewifiheit

  1. psych., t. pozn. W przeciwstawieniu do —> wątpienia (1) > przekonanie o pra­wdziwości jakiegoś twierdzenia czy prze­czenia (poznanie teoretyczne) albo o słu­szności działania (poznanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSWAZJA

   

  PERSWAZJA (łc. = przekony­wanie, namowa; przekonanie, mniema­nie) ang. persuasion; fr. persuasion; nm. Uberzeugen metod., psych, syn.^ Przekonywanie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PHRONESIS

   

  PHRONESIS (gr. <phrónesis> = rozsądek, roztropność (zwłaszcza w sprawach pra­ktycznych))

  Mądrość praktyczna, czyli wiedza o wła­ściwych celach postępowania, i związana z nią umiejętność dobierania odpowied­nich środków do ich osiągnięcia. Tak np. charakteryzowana przez Arystotelesa mą­drość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERYPATETYZM

   

  PERYPATETYZM (gr. peripatetikós = prze­chadzający się) ang. Peripatetic school; fr. peripatetisme; nm. peripatetische Schule

  Nazwa powstała już w starożytności (np. he peripatetike philosophia — filozofia perypatetycka) i stosowana do dziś jako określenie szkoły lub systemu Arystotele­sa, nawiązująca...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWOTNOŚĆ (BYTOWA)

   

  PIERWOTNOŚĆ (BYTOWA) nm. Seins-grund

  U R. Ingardena: jeden z —> momentów (2) absolutnego i idealnego —^ sposobu ist­nienia (2). Przedmiot pierwotnie istniejący to taki, który jeśli w ogóle istnieje, to tylko dlatego, że z istoty swej nie może nie istnieć, a więc z istoty swej nie może być wy­tworzony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PESYMIZM

   

  PESYMIZM (nłc. = skłon­ność do wynajdywania we wszystkim złych stron, widzenie wszystkiego w czarnych barwach, od łc. pessimus = najgorszy) ang. pessimism; fr. pessimisme; nm. Pessimismus

  Termin wprowadzony przez S. T. Coleridge'a (1795), a następnie, niezależnie od wer­sji angielskiej, przez A...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZY MOTOR

   

  PIERWSZY MOTOR gr. to proton kinoun (Arystoteles); nłc. primum movens; ang. prime mover, first mover; fr. premier moteur; rm\. erst Beweger

  filoz. przyr., metaf. syn.-^ Poruszyciel (a) nie­ruchomy. —> Motor (a).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETITIO PRINCIPII

   

  PETITIO PRINCIPII (łc. żądanie początku, punktu wyjścia) gr. to eks arches, to en ar che aitew lub aiteisthai (Arystoteles, Analityki pierwsze, 40 b 30--33); ang. begging the question; fr. petition de principe; nm. Petitio principii

  metod. Błąd polegający na niespełnieniu pewnych warunków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCEPCJA

   

  PERCEPCJA (łc. <perceptio> = zbieranie, ujmowanie; poznanie) gr. aisthesis (= per­cepcja zmysłowa); ang. perception; fr. perception; rim. Perzeption, Wahrnehmung

  1. t. pozn. Bezpośrednie i zarazem na­oczne ujęcie poznawcze czegoś.

  Rozróżnia się:

  percepcję zewnętrzną — syn.-^ spostrzeganie (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCEPCJONIZM

   

  PERCEPCJONIZM (łc. perceptio = zbiera­nie, ujmowanie; poznanie) ang. perceptionism; fr. perceptionnisme; nm. Perzeptionnismus, Perzeptionalismus

  t. pozn. Stanowisko wyrażające się w tezie, że spostrzeżenie zmysłowe bez­pośrednio kontaktuje podmiot z rzeczy­wistością względem niego zewnętrzną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt

Do góry