Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PLANETYZACJA

   

  PLANETYZACJA (tłum. fr. )

  Termin P. Teilharda de Chardin ozna­czający proces tworzenia się jednej scalo­nej społeczności ogólnoludzkiej.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLENIZM

   

  PLENIZM (łc. plenus = pełny)

  Termin utworzony zapewne od nłc. ple­num, oznaczającego m. in. przestrzeń cał­kowicie wypełnioną materią.

  filoz. przyr. Pogląd, według którego we Wszechświecie nie ma —> próżni, zgodnie z tezą: „natura lęka się próżni" {natura horret vacuum). Teza ta, związana z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLURALIZM

   

  PLURALIZM (łc. pluralis = mnogi) ang. pluralism; fr. pluralisme; nm. Pluralismus

  Przeciwstawne —> monizmowi stanowi­sko metafizyczne (niekiedy kosmologicz­ne, epistemologiczne), według którego rzeczywistość nie daje się sprowadzić do jakiejś jednej zasady konstytutywnej, jak­kolwiek istniejące w niej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PNEUMA

   

  PNEUMA (gr. = podmuch, po­wiew, wiatr, powietrze; dech, tchnienie życia, natchnienie boskie; istota duchowa, duch) nłc. pneuma

  U stoików: zespół intelektualnych i du­chowych własności materii lub jej subtelniejsza odmiana.

  U gnostyków: oświecenie umysłu przez Boga. —> Pneumatycy.

  Dusza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PIĘĆ DRÓG"

   

  „PIĘĆ DRÓG" (tłum. nłc. <quinque viae>) ang. the five ways

  Obiegowa nazwa dowodów (argumen­tów) Tomasza z Akwinu na istnienie Boga, opartych na filozoficznej analizie rzeczy­wistości zewnętrznej. Są one następujące:

  1. ze zmian, czyli z ruchu {ex motu);

  z istnienia nowych rzeczy jako skut­ków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETREFAKT

   

  PETREFAKT (nłc. petrefactum = skamie­niałość)

  Neologizm K. Tardowskiego, utworzony przez analogię do terminu —> „artefakt", jako określenie rzeczy materialnej, w któ­rej zostały utrwalone przemijające formy wytwórczej działalności człowieka (np. płyta gramofonowa, fotografia, taśma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSONALIZM

   

  PERSONALIZM (nłc. personalis = osobi­sty, dotyczący osoby) ang. personalism; fr. personnalisme; nm. Personalismus

  Termin zaproponowany przez F. E. D. Schleiermachera (1799) na określenie prze­ciwstawnej panteizmowi wiary w osobo­wego Boga i w tym znaczeniu podjęty przez L. A. Feuerbacha, później użyty...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIĘKNO

   

   

  PIĘKNO gr. kdllos, to kalón; łc. pulchritudo; nłc. pulchrum (2); ang. beauty, the beautiful; fr. le beau, beaute; nm. das Schóne, Schónheit

  1. estet. a) W sensie szerszym: syn.—> war­tość (3) estetyczna.

  W sensie węższym: jedna z wartości estetycznych (obok ładności, wdzięku, śliczności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /3 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEWNIK

  PEWNIK ang. self evident truth (1), axiom (2); fr. verite evidente (1), axiome (2); nm. Axiom

  1. metod. Twierdzenie samo przez się oczywiste.

   

  2.metod, syn.^ Aksjomat (2) w naukach dedukcyjnych, przyjmowany nawet wów­czas, gdy nie jest oczywisty, jak np. jeden z aksjomatów teorii mnogości, zwany pew­nikiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSPEKTYWIZM

   

  PERSPEKTYWIZM (nm. z nłc. perspectiva = oglądanie z oddalenia) ang. perspectimsm, perspectivalism; fr. perspectivisme

  1. Termin użyty przez F. W. Nietzsche­go (Die fróhliche Wissenschaft, 1882) na określerue podniesionego przezeń faktu, że wszelkie poznanie — zarówno ludzkie, jak i zwierzęce — jest ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt

Do góry