Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POSIADANIE

   

  POSIADANIE gr. hetsis, echein (1) (Ary­stoteles); łc. habitus (1); ang. state; fr. l'avoir; nm. Sichverhalten, Besitz

  1. metaf Mienie (habitus entitativus) — jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa -^ kategorii (1) bytu, mianowicie -^ przypadłość (1) relacyjna wyróż­niana ze względu na coś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSSIBILLA

   

  POSSIBILLA (nłc. <possibilia> = rzeczy możliwe)

  metaf. Byty, które nie istnieją realnie, ale mogą zaistnieć — z tej racji, że w ich poję­ciu nie ma żadnej sprzeczności. —> Możli­wość (1, 3,4).

  Rozróżnia się:

  pure possibilia — byty czysto możliwe, które nigdy nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAĆ

   

  POSTAĆ ang. shape, form; fr. forme; nm. Gestalt

  psych. Podstawowe pojęcie -> psycholo­gii postaci, wskazujące na organizację ele­mentów, strukturę lub konfigurację, które tworzą pewną całość. Ponieważ pojęcia fi­gury, struktury, całości nie odpowiadają dokładnie treści tego pojęcia, określa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAWA

   

  POSTAWA ang. attitude; fr. attitude; nm. Attitude, Haltung, Stellung

  psych., soc. Względnie stałe, wykształ­cone w toku indywidualnego życia i spo­łecznego rozwoju człowieka jego usto­sunkowywanie się do określonego przed­miotu, np. do jakiejś rzeczy, osoby, sytu­acji, idei. Ustosunkowanie to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYPICZNOŚĆ (wielotypowość)

   

  POLITYPICZNOŚĆ (wielotypowość) (gr. polys = liczny + typos = odbicie, obraz) ang. polytypic (= politypiczny); fr. polytypisme; nm. polytypisch (= politypiczny)

  W filozofii biologii: właściwość pojęć biologicznych odmienna od ich to—> mo-notypiczności; dana klasa indywiduów jest wielotypowa w relacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIAR

   

  POMIAR ang. measurement, measure; fr. mesure; nm. Messung, Yermessung

  metod. Czynność polegająca na usta­leniu liczby przyporządkowanej danemu przedmiotowi według pewnej skali danej wielkości.

  metod. Ogół konstrukcji pojęciowych stanowiących podstawę pomiaru w po­wyższym znaczeniu (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPĘD

   

  POPĘD gr. horme, hórmema; łc. impulsus, instindus naturalis; ang. instinct; fr. impulsion, pulsion, instinct; nm. Trieb

  Termin używany zamiennie lub bli­skoznacznie z terminem -> „motyw" (I-I, 1-2), a nieraz także z terminem —> „in­stynkt" (1, 3,4).

  psych. Stan pobudzenia organizmu będący niezbędnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPRAWNOŚĆ

   

  POPRAWNOŚĆ ang. correctness, validity; fr. correction; nm. Korrektheit, Richtigkeit

  metod. Zgodność z regułami, obowiązu­jącymi normami, w szczególności: sen­sowność wyrażeń języka, ich jednoznacz­ność, precyzyjność itd.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPRZEDNIK

   

  POPRZEDNIK gr. prótasis; nłc. antecedens; ang. antecedent; fr. l'antecedent; nm. Antecedent

  log. Pierwszy człon —> implikacji, znaj­dujący się przed -^ następnikiem (1).

  log. Pierwszy człon pary uporządko­wanej (tj. relacji).

  vs^ Następnik.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA

   

  POLITYKA (gr. [sc. techne]> = sztuka rządzenia państwem, od polis = miasto-państwo) nłc. politica [sc. ars]; ang. politics; fr. la politique; run. Politik

  W koncepcjach sofistów i u Platona: dział etyki obejmujący problematykę ży­cia w polis. Podobnie współcześnie słowo „polityka" w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt

Do góry