Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POZYTYWIZM BOSKI

   

  POZYTYWIZM BOSKI

  teol. Uznawanie religii objawionej (pozytywnej), w przeciwstawieniu do reli­gii rozumowej głoszonej przez —> racjona­lizm (6).

  et. syn.-^ Teonomizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTULAT

   

  POSTULAT (łc. = żądanie) gr. aitema; ang. postulate; fr. postulat; nm. Postulat

  1. Twierdzenie, które nie musi być oczy­wiste, lecz którego się nie uzasadnia, przyjmowane jako dogodny punkt wyj­ścia czy jako przesłanka jakiejś teorii, jako norma określająca realizację wartości po­znawczych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM PRAWNY

   

  POZYTYWIZM PRAWNY ang. legał positivism; fr. positwisme juridique; nm. Rechts-positivismus

  a) Teoria nie uznająca nadrzędności -^ prawa (IB) naturalnego nad —> prawem (IC) pozytywnym, głosząca natomiast, że pra­wem są jedynie normy postępowania ustanowione i sarikcjonowane przez pań­stwo (J. Austin...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRZEBA

   

  POTRZEBA ang. want, need; fr. besoin; nm. Bedurfnis

  psych. Brak czegoś powodujący zwy­kle aktywność, która zmierza do jego usu­nięcia. Potrzeba w tym znaczeniu spełnia funkcje -^ motywu (I-I).

  psych. Napięcie wywołane w organi­zmie przez brak w powyższym znaczeniu (2); syn.—> popęd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWNY

   

  POZYTYWNY (nłc. <positivus> = oparty, ustanowiony, dany, uzasadniony, potwier­dzający) ang. positive; fr. positif; nm. positiv: bejahend (1), vorhanden (3), tatsdchlich (4), wirklich (5a), ausdrucklich (5b), zuver-Idssig (5d)

  W przeciwstawieniu do negatywne­go — potwierdzający, przyjmujący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTMODERNIZM

  POSTMODERNIZM <łc. post = po + » 'modernizm') ang. postmodernism; fr. postmodernisme; nm. Postmoderne

  Formacja kulturowa schyłku XX w., o cha­rakterze reaktywnym, gdyż nastąpiła po formacji modernistycznej i wyrosła z kry­tyki współczesnej cywilizacji z jej tradycją oświeceniową i zakorzenieniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA

   

  POPULACJA (łc. populatio = zaludnie­nie) ang. population; fr. population; nm. Population

  biol. Naturalna realna jednostka by­towania, rozmnażania, adaptacji i ewolu­cji gatunku. Jedna populacja może stano­wić jeden -^ gatunek (3). Populację chara­kteryzuje się przez: zajmowanie określo­nej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘP

   

  POSTĘP gr. prokope; łc. progressio, progressus; ang. progress; fr. progres, progression; nm. Fortschritt

  Proces przemian, w którym dokonuje się przejście obiektów danego rodzaju od form i stanów niższych ku wyższym, do­skonalszym pod określonym względem; także rezultat tego procesu. Pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORUSZYCIEL (czynnik poruszający)

   

  PORUSZYCIEL (czynnik poruszający) gr. tó kinoun; nłc. movens; ang. mover

  filoz. przyr., metaf. Pojęcie scholastyczne o rodowodzie Arystotelesowskim, ozna­czające zasadę ruchu w jakimkolwiek porządku {syn.^> motor). Może to zatem być:

  poruszyciel nieruchomy {movens non motum), czyli -^ motor (a)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORZĄDEK

   

  PORZĄDEK gr. taksis; łc. ordo; nłc. ordinatio; ang. order, fr. ordre; nm. Ordnung

  log. Właściwość zbioru polegająca na tym, że między jego elementami zachodzi -^ relacja (2) porządkująca {ordering relation) (liniowo) albo częściowo porządkująca.

  metaf. —> Jedność (1) w —> wielośd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt

Do góry