Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRAGMATYCZNY

   

  PRAGMATYCZNY (gr. = zdolny do działania) nłc. pragmaticus; ang. pragmatic, pragmatical; fr. pragmatique; nm. pragmatisch

  Należący do —> pragmatyki lub odno­szący się do niej.

  Odnoszący się do tego, co użyteczne, praktyczne; praktycystyczny (-^ praktycyzm /2/).

  Odnoszący się do ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASUMIENIE

   

  PRASUMIENIE nłc. synteresis (z gr. synteresis - zachowanie, utrzymanie, strzeżenie); ang. synderesis, synteresis; fr. synderese; nm. Synteresis

  et. Wrodzona sprawność (cnota) rozu­mu praktycznego umożliwiająca poznanie pierwszych zasad działania {prima princi­pia practica), zwana również sumie­niem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGMATYKA

   

  PRAGMATYKA (gr. pragmatikós = zdol­ny do działania) ang. pragmatics; fr. la pragmatique; nm. Pragmatik

  Jeden z działów —> semiotyki (obok -^ semantyki 121 i ^ syntaktyki) zajmu­jący się relacjami między językiem a pod­miotami posługującymi się nim w proce­sie porozumiewania się między sobą. Do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻĄDANIE

   

  POŻĄDANIE gr. dioksis; łc. appetitus, desiderium; nłc. concupiscentia; ang. concupiscence, desire; fr. desir; nm. Begehren

  Termin ten w użyciu filozoficznym nie ma zabarwienia pejoratywnego, tak jak w języku potocznym.

  metaf. Dążenie ku poznanemu -> dobru (2, 3B), bądź to poznawalnemu zmysłowo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWINNOŚĆ

   

  POWINNOŚĆ ang. duty; fr. le devoir; ran. Schuldigkeit, das Sollen

  et. —> Obowiązek potraktowany jako fakt, dany pierwotnie w tzw. doświadczeniu moralnym, korelatywny z —> dobrem (3) (wartością), które podmiot rozpoznał jako godne zaafirmowania. Rozróżnia się:

  powinność podmiotową — wymagania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSZECHNIKI (uniwersalia)

   

  POWSZECHNIKI (uniwersalia) nłc. universalia; ang. universals; fr. les universaux; nm. Universalien (1), das Allgemeine (2)

  1. t. pozn., mełaf. W przeciwstawieniu do —> transcendentaliów (2) > pojęcia (Ib) uniwersalne (powszechne) oraz odpowia­dające im -^ nazwy (Aa) ogólne, które da­ją się orzekać o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNANIE

   

   

  POZNANIE gr. gnósis, heidesis; łc. cognitio; ang. knowledge, cognition; fr. connaissance; nm. Erkenntnis

  1. psych., t. pozn. Jako czynność (po­znawanie): intencjonalne przyjęcie przedmiotu przez podmiot, równoznacz­ne z nadaniem mu nowego (intencjonal­nego) sposobu istnienia w psychice. Po­znanie ludzkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /4 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTPREDYKAMENTY (metakategorie)

   

  POSTPREDYKAMENTY (metakategorie) (tłum. nłc. , będą­cego z kolei tłumaczeruem gr. ) gr. hypotheoriia; ang. postpredicaments; fr. postpredicaments; nm. Postpradikamente

  W logice tradycyjnej: pięć pojęć lub rela­cji rozpatrywanych szczegółowo w koń­cowych rozdziałach (X-XV) Kategorii Ary­stotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM

   

  POZYTYWIZM (fr. z nłc. positivus — oparty, ustanowiony, dany, uzasadniony, potwierdzający) nłc. positivismus; ang. positivism; nm. Positivismus

  Termin pochodny od positif, przejęty przez A. Comte'a (1830) od saint-simonistów.

  1. -> Filozofia pozytywna (positwe Philosophie) A. Comte'a, nazywana też...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTSTRUKTURALIZM

   

  POSTSTRUKTURALIZM <łc. post = po + —> 'strukturalizm') ang. poststructuralism; fr. poststructuralisme; nm. Poststrukturalismus

  Odmiana -^ postmodernizmu, jaka się ukształtowała we Francji (m. in. M. Foucault, J. Derrida), wywodząca się z kryty­cznej reakcji na strukturalizm, z którego w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt

Do góry