Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRAGMATYZM

   

  PRAGMATYZM (gr. pragma, -atos = działanie, czynność; interes, potrzeba) ang. pragmatism; fr. pragmatisme; nm. Pragmatismus

  1. Kierunek powstały pod koniec XIX w. w Stanach Zjednoczonych (Ch. S. Peirce, W. James), kontynuowany również w Eu­ropie, zwłaszcza w Anglii (m. in. F. C. S. Schiller, który swój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDOMÓWNOŚĆ

   

  PRAWDOMÓWNOŚĆ gr. tó apseudes; nłc. veradtas; ang. veracity, truthfulness, truth-telling; fr. veracite; nm. Wahrheitsliebe, Wahrhaftigkeit

  et. Cnota polegająca na wypowiada­niu zgodnie z wewnętrznym przekona­niem osoby mówiącej posiadanych przez nią wiadomości z wyjątkiem tych, które są objęte...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKSEOLOGIA

   

  PRAKSEOLOGIA praksis = działa­nie -+- logos = słowo, nauka) ang. praxeology, praxiology; fr. praxeologie, praxologie; nm. Praxeologie, Praxologie

  Nauka o sprawnym (tj. racjonalnym i skutecznym) działaniu, którą ujął w ra­my systemu T. Kotarbiński {Traktat o dobrej robocie, 1982); pierwszy jej zarys...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACA

   

  PRACA gr. ergasia, to ergon, ho pónos; łc. lahor, opera, -ae, opus; ang. labour, work; fr. trayail; nm. Arbeit

  Świadoma i wolna (choć będąca życio­wą koniecznością) działalność człowieka, połączona z ciągłym wysiłkiem, a mająca na celu tworzenie wartości materialnych lub duchowych. Jest ona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDOPODOBIEŃSTWO

   

  PRAWDOPODOBIEŃSTWO gr. to eikós, eikotologia; łc. probabilitas; ang. probability; fr. probabilite, vraisemblance; nm. Wahrscheinlichkeit

  1. mat. W najogólniejszym ujęciu, tzw. aksjomatycznym — miara zdarzeń loso­wych (przypadkowych), spełniająca na­stępujące warunki, sformułowane przez A. N...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /5 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKSIS

   

  PRAKSIS (gr. praksis = działanie)

  Termin używany na oznaczenie klasy działań zmierzających do jakiegoś kon­kretnego celu (należących do -> prakty­ki III), w przeciwstawieniu do „teorii", niekiedy do gnósis (= poznania) lub do heksis (habitus). Praksis oznacza przede wszystkim aktywność spontaniczną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAEAMBULA FIDEI

   

  PRAEAMBULA FIDEI to, co poprzedza wiarę, przesłanki wiary)

  teol. Dane rozumowe poprzedzające przyjęcie wiary (chrześcijańskiej), a mające na celu wykazanie wiarygodności Objawienia. Wyróżnia się trzy podstawowe przesłanki wiary: istnienie Boga, możli­wość Objawienia, faktyczność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKTYCYZM

   

  PRAKTYCYZM (tłum. nm. , z gr. praktikós = czynny, rzeczowy)

  Ogólna nazwa przyznawana doktry­nom filozoficznym i religijnym głoszącym niewystarczalność -^ systemów moralnych i w ogóle wszelkiego teoretyzowania w dzie­dzinie moralności oraz konieczność dopeł­nienia teoretycznych wskazań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGMATYCYZM

   

  PRAGMATYCYZM pragmatikós = zdolny do działania) ang. pragmaticism; fr. pragmaticisme

  —> Pragmatyzm (1) Ch. S. Peirce'a w jego własnej terminologii, nazwany tak przez niego (1905) dla odróżnienia od pragmaty­zmu W. Jamesa i innych pragmatystów. W ujędu Peirce'a o kryterium prawdy sta­nowi teoretyczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKTYKA

   

  PRAKTYKA (gr. praktikós = czyrmy, rze­czowy) nłc. practica; ang. practice; fr. la pratique; nm. Praxis, Ausiibung, Ubung

  1. W filozofii marksistowskiej: całościo­wo ujęta w perspektywie społeczno-historycznej działalność człowieka, który prze­kształca otaczającą go rzeczywistość przy­rodniczą i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt

Do góry