Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PROBABILIORYZM

   

  PROBABILIORYZM (łc. probabilior = bar­dziej prawdopodobny) ang. probabiliorism; fr. probabiliorisme; nm. Probabiliorismus

  et. Jeden z tzw. —> systemów moralnych, stwierdzający, że człowiekowi przysługuje możność postępowania niezgodnego z normą —> prawa (IC) pozytywnego, co do której zachodzi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREDYKAT

   

  PREDYKAT (nłc. praedicatum = orzecze­nie, od łc. praedicare = orzekać) gr. tó kategoroumenon, kategórema; ang. predicate; fr. predicat; nm. Predikat, Begriffsausdruck, Begriffswort (G. Frege)

  1. log. Wyrażenie, które jest —> funktorem (1) współtworzącym razem z -^ na­zwami jedną lub kilkoma) -^ zdanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWIDŁOWOŚĆ

   

  PRAWIDŁOWOŚĆ łc. consecjuentia; ang. regularity; fr. regularite; nm. Regelmdfiigkeit, Gesetzmdfiigkeit

  Stale powtarzające się współzależności cech i zdarzeń, które występują w rzeczy­wistości, wyrażane bądź ilościowo, bądź jakościowo przez prawa, reguły. Zgod­ność twierdzeń uznawanych za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBABILIZM

   

  PROBABILIZM (łc. probabilis = prawdo­podobny) ang. probabilism; fr. probabilisme; run. Probabilismus

  1. t. pozn. Doktryna kwestionująca war­tość poznania, odbiegająca jednak zarówno od skrajnego -^ sceptycyzmu (1), jak i od teoriopoznawczego ^ dogmatyzmu (2). Według probabilizmu teoriopoznawczego umysł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREEGZYSTENCJA

   

  PREEGZYSTENCJA <łc. prae- = wprzód + nłc. existentia = istnienie) ang. preexistence; fr. preexistence; nm. Praexistenz

  Istnienie kogoś lub czegoś poprzedzają­ce jego obecne istnienie, a konkretniej — istnienie duszy człowieka przed zaistnie­niem jego ciała. Preegzystencja może doty­czyć albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO

   

  PRAWO gr. nómos, arche (2); łc. lex (= pra­wo przedmiotowe, treść prawa), ius (= pra­wo podmiotowe), principium (2); ang. law, right, principle (2, 4); fr. loi, le droit, principe (2, 4); nm. Gesetz, Recht, Grund (2), Prinzip (2), Grundsatz (4)

  1. Rozumne ustalenie obowiązującego po­rządku. W zależności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREFERENCJA

   

  PREFERENCJA (fr. z łc. praeferre = stawiać coś ponad czymś) ang. preference; nm. Preferenz

  W teorii decyzji: relacja porządkująca zbiór wartości przypisywanych wynikom działania, a za ich pośrednictwem — sa­mym działaniom (wyżej ceni się to działa­nie, które przynosi lepszy wynik).

  Rozróż­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA

   

  PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA ang. law of excluded middle; fr. principe de milieu exclu

  log. W tradycyjnej logice nazywane tertium non datur, zapisywane w niej: „A jest B lub A nie jest B" — jedno z praw klasy­cznego —> rachunku zdań, mające formę: „p V ~p", gdzie p reprezentuje dowolne zdanie, np. „Pada lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDZIWOŚĆ

   

  PRAWDZIWOŚĆ łc. yeritas; ang. truth-fulness; fr. verite; nm. Wahrheit

  1. t. pozn. Prawdziwość w sensie logi­cznym — relacjonalna cecha językowych struktur asertywnych (ściśle biorąc cecha taka przysługuje jedynie osądom /!/, zdaniom zaś o tyle, o ile są językowymi odpowiednikami sądów). W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDA

   

  PRAWDA gr. etetymia; łc. veritas, verum (Ila); ang. truth, true ; fr. nerite, le vrai (Ila); nm. Wahrheit, das Wahre (Ila)

  I. t. pozn. Prawda poznawcza (tzw. prawda logiczna — logical truth). Rozważając pojęcie prawdy z epistemologicznego punktu widzenia, zwykło się rozróżniać dwa zagadnienia: definicji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /9 673

  praca w formacie txt

Do góry