Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRYNCYPIALIZM

   

  PRYNCYPIALIZM (nłc. principialis = po­czątkowy, od łc. principalis = naczelny)

  et. Postawa, w której motywacja zacho­wań sprowadza się w każdym przypadku do wierności raz przyjętej zasadzie postę­powania. Pryncypializm moralny jest po­stawą kogoś, kto działa nie ze względu na zamierzone skutki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSTOTA

   

  PROSTOTA gr. haplótes, to aperisson; łc. simplidtas; ang. simplicity; fr. simplicite; nm. Einfachheit

  metaf. Niezłożoność absolutna (Bóg) lub względna, wolna od różnorodnycłi elementów (np. monada u G. W. Leibniza), odlaywana w wyniku analizy (np. u R. Descartes'a natury proste jako przedmiot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYCZNY

   

  PROBLEMATYCZNY = niepewny, odnoszący się do pytań) ang. problematic (1), problematical (2); fr. problematique; nm. problematisch

  1. log. Możliwościowy, tzn. dotyczący tego, co możliwe, a więc tego, co może być prawdziwe, a czego zaprzeczenie nie musi być fałszywe. Epistemologicznymi poję­ciami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEM

   

  PROBLEM (gr. = to, co się ma przed sobą, przeszkoda, pytanie) łc. quaestio; ang. problem; fr. probleme; nm. Problem

  Zagadnienie teoretyczne, tj. pytanie typu: „jaki jest stan rzeczy?", lub praktycz­ne, tj. pytanie typu: „jak postępować, żeby osiągnąć zamierzony stan rzeczy?". Roz­wiązywanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRESTABILIZM

   

  PRESTABILIZM (nłc. praestabilitus = z gó­ry ustanowiony) ang. praestabilism; fr. prestabilisme; nm. Prastabilismus

  metaf. Pogląd G. W. Leibniza, przyjmujący —> harmonię przeciwstawną {harmonia praestabilita).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREADAPTACJA

   

  PREADAPTACJA <łc. prae- = wprzód + nłc. adaptatio = przystosowanie) ang. preadaptation; fr. preadaptation

  Mol. Termin Ch. B. Dayenporta przyjęty na określenie przystosowania się pew­nych organizmów do warunków życia bez uprzedniego wpływu owych warunków na te organizmy.

  Teoria preadaptacji została...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRESUPOZYCJA

   

  PRESUPOZYCJA (łc. prae- = wprzód + nłc. suppositio = podkładanie) ang. presup-position; fr. presupposition; nm. Prasupposition

  1. log. Zdanie, którego prawdziwość jest warunkiem koniecznym prawdziwości lub fałszywości innego zdania: (p a ~p) —> q. —> Implikacja.

  2. metod., psych. Sąd nie wyrażony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREDYKABILIA

   

  PREDYKABILIA (nłc. = orzecznik!) gr. kategoroumena; ang. predicables; fr. predicables; nm. Predikabilien

   

  1. W logice tradycyjnej: pięć pojęć, za pomocą których od czasów Porfiriusza ustalano odmienność różnych sposobów przysługiwania orzecznika podmiotowi {modi praedicandi), konieczną zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREWIDYZM

   

  PREWIDYZM (łc. praevidere = przewidy­wać)

  t. pozn. Termin zaproponowany przez W. Biegańskiego na określenie projektowa­nej przez niego teorii poznania, budowanej przy założeniu, że poznanie nie tyle od­zwierciedla rzeczywistość, co ją przewiduje.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREDYKAMENTY

   

  PREDYKAMENTY (nłc. = kategorie logiczne (Arystoteles)) ang. predicaments; fr. predicaments; nm. Predikamenten

  syn.-^ Kategorie; utworzony na pniu ła­cińskim równoznacznik greckiego słowa kategoriai, rozpowszechniony od czasów średniowiecza.

   

  PRAEDICAMENTA (nłc. = kategorie logiczne) —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt

Do góry