Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PROTENCJA

   

  PROTENCJA (łc. protenus = przed sobą, naprzód, zaraz, natychmiast) fr. protention; nm. Protention

  W fenomenologii: moment aktu (stanu) świadomości będący otwarciem się na ciąg dalszy przeżywanego aktu, niejako ocze­kiwanie kontynuacji strumienia świado­mości, ^s—> Retencja.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES

   

  PROCES (łc. processus = postępowanie naprzód) ang. process; fr. processus; nm. Prozess, Verlauf

  Ukierunkowany ciąg zdarzeń następują­cych po sobie w czasie, tworzących naturalną lub myślową całość; zdarzenia te są powiąza­ne wzajemnymi zależnościanni przyczynowymi lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTOTETYKA

   

  PROTOTETYKA (gr. prótos = pierwszy -I- thetikós = zdolny do ustalania) ang. protothetics

  log. Jedna z trzech teorii logicznych S. Le­śniewskiego (obok -^ ontologii /7/ i -> mereologii); prototetyka obejmuje —> rachu­nek zdań, rachunek zdań z kwantyfikatorami oraz nadbudowaną nad tymi rachunkami teorię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFANUM

   

  PROFANUM (łc. = to, co nie uświęcone)

   

  Sfera doświadczenia przyrodzonego, świeckości {vs^ sacrum).

  Podstawowy termin w filozofii religii (R. K. L. Otto).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG

   

  PRÓG ang. threshold; fr. seuil; nm. Schwelle

  psych. Pojęcie z zakresu psychofizyki: wyznaczone statystycznie minimalne na­tężenie bodźca zdolnego do wywołania określonej reakcji organizmu (próg abso­lutny /absolute Schwelle/, czyli próg wrażli­wości, zwany też progiem pobudliwości bądź progiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROJEKCJA

   

  PROJEKCJA (łc. proiectw = rzucanie przed siebie) ang. projection; fr. projection; nm. Projektion

  psych. Mechanizm obronny oparty na represji (—> wyparcie), polegający na przy­pisywaniu innym własnych nie akcep­towanych przez siebie cech, postaw lub motywów.

  t. pozn. Jeden z etapów procesu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG ŚWIADOMOŚCI

   

  PRÓG ŚWIADOMOŚCI ang. threshold of consciousness; fr. seuil de la conscience; nm. Schwelle des Bewufitseins, Bewufitseinsschwelle

  W psychoanalizie: granica między zja­wiskami aktualnie uświadamianymi sobie przez podmiot i zjawiskami (procesami) psychicznymi nie uświadamianymi. Gra­nica ta dzieli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMETEIZM

   

  PROMETEIZM (od imienia mitycznego bohatera greckiego, Prometeusza, który nauczył ludzi umiejętnego używania og­nia, sztuk i rzemiosł) fr. prometheisme

  Twórcza, dynamiczna postawa człowie­ka wobec zastanej rzeczywistości i samego siebie, mobilizująca go do opanowywarua i przekształcania świata; także...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓŻNIA

   

  PRÓŻNIA gr. to kenón; łc. vacuum, vacuitas; ang. vacuity, vacuum, the void; fr, la vide; nm. Leere

  filoz. przyr. Pusta przestrzeń, pozbawio­na jakiejkolwiek materii, puste miejsce, które mogłoby zawierać materię, ale jej nie zawiera. Koncepcję próżni jako absolutnej pustki rozwijał m. in. Epikur...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPORCJONALNOŚĆ

   

  PROPORCJONALNOŚĆ = właściwy stosunek, współmierność; harmonia, symetria) ang. proportionality; fr. proportionalite; nm. Proportionalitat

  Współmierność, wzajemna odpowiedniość, wzajemne ustosunkowanie części jakiejś całości.

  estet. Proporcjonalność właściwa — syn.—> harmonia (2);...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt

Do góry