Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRZEŻYCIE

   

  PRZEŻYCIE ang. experience; fr. experience vecue; nm. Erlebnis

  psych. Doznawanie przez podmiot wrażeń w zetknięciu się ze światem zew­nętrznym, z tym, że w określeniu „prze­życie" akcent znaczeniowy pada na —> do­świadczenie (1) wewnętrzne treściowo zna­czące, odczuwane jako wzbogacenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJEMNOŚĆ

   

  PRZYJEMNOŚĆ gr. hedone; łc. voluptas, deliciae (= przyjemności zmysłowe); ang. pleasure; fr. plaisir; nm. Lust, Vergniigen

  Termin określający, podobnie jak „zado­wolenie", jak „ból" czy „cierpienie", jeden z podstawowych stanów sfery zmysłowo-emocjonalnej; pomimo istnienia wielu je­go definicji często...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNA

   

  PRZYCZYNA gr. aitia, to aition (Platon); łc. causa; ang. cause; fr. cause; nm. Ursache, Grund

  1. metaf. —> Zasada (IB) udzielająca ist­nienia temu, czego jest zasadą; czyrmik, od którego coś realnie pochodzi i jest od tego czynnika zależne w swoim istnieniu {arche, principium). Rozróżnia się (za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNOWOŚĆ

   

  PRZYCZYNOWOŚĆ nłc. causalitas; ang. causality, causation; fr. causalite; nm. Kausalitat

  1. metaf. Związek przyczynowy (mię­dzy bytami), stosunek -> przyczyny (1) do —> skutku (1). Pojęcie przyczynowości za­kłada: a) powstawanie istnienia — b) w ja­kimś podmiocie — c) w wyniku oddziały­wania czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYGODNOŚĆ

   

  PRZYGODNOŚĆ nłc. contingentia; ang. contingency; fr. contingence; nm. Kontingenz Niekiedy błędnie utożsamiana z —> przy­padkowością.

  metaf. Niekonieczność istnienia cze­goś, co nie zawiera racji swego istnienia, brak —> konieczności (lAb) ontycznej wy­nikający z faktu złożoności bytu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESŁANKA

   

  PRZESŁANKA gr. prótasis, lemma; łc. praemissa; ang. premise, premiss; fr. premisse; nm. Pramisse, Yordersatz

  log. Zdanie przyjęte w rozumowaniu ja­ko podstawa do uznania —> wniosku. Wy­różnia się przesłanki ostateczne, tj.:

  aksjomaty — w naukach formalnych,

  twierdzenia oparte bezpośrednio na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDWIEDZA

   

  PRZEDWIEDZA nłc. praesdentia; ang. prescience, fore-knowledge; fr. prescience; nm. Prescienz, Vorherwissen

  t. pozn. Wrodzona znajomość czegoś, wiedza aprioryczna.

  teol. Doskonała znajomość rzeczy przyszłych — jeden z atrybutów tradycyj­nie przyznawanych Bogu. Boska przedwiedza wynika z Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECIWIEŃSTWO

   

  PRZECIWIEŃSTWO gr. to enantion, enantia (Arystoteles), enantiótes; nłc. contrarietas; ang. contrary; fr. contrariete, le contraire; nm. Gegensatz, Gegenteil

  1. log. Stosunek między zdaniami kate­gorycznymi o tym samym podmiocie i orzeczniku, z których jedno jest ogólno-twierdzące (SaP — każde S jest P), a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTRZEŃ

   

  PRZESTRZEŃ łc. spatium; ang. space; fr. espace; nm. Raum

  1. filoz. przyr. Przestrzeń absolutna (wyimaginowana) — rozciągły, nie mający granic zbiornik, w którym mie­szczą się wszystkie ciała (Wszechświat) z pominięciem ich samych; -^ próżnia.

  Przestrzeń euklidesowa — śro­dowisko jednorodne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDŻYCIE

   

  PRZEDŻYCIE  

  Termin P. Teilharda de Chardin przyjęty na oznaczenie tej fazy ewolucji, która poprze­dziła pojawienie się organizmów żywych, w której jednak dokonywały się na poziomie molekularnym przemiany pociągające za so­bą wytworzenie się form materii nadających się do ożywienia, a nawet...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry